Shyamala Shodasha Nama Stotram

Submitted by subhash on Fri, 01/14/2022 - 19:52

హయగ్రీవ ఉవాచ |
తాం తుష్టువుః షోడశభిర్నామభిర్నాకవాసినః |
తాని షోడశనామాని శృణు కుంభసముద్భవ || 1
 
సంగీతయోగినీ శ్యామా శ్యామలా మంత్రనాయికా |
మంత్రిణీ సచివేశీ చ ప్రధానేశీ శుకప్రియా || 2

వీణావతీ వైణికీ చ ముద్రిణీ ప్రియకప్రియా |
నీపప్రియా కదంబేశీ కదంబవనవాసినీ || ౩

సదామదా చ నామాని షోడశైతాని కుంభజ |
ఏతైర్యః సచివేశానీం సకృత్ స్తౌతి శరీరవాన్ |
తస్య త్రైలోక్యమఖిలం హస్తే తిష్ఠత్యసంశయమ్ || 4

Sri Kalabhairava Ashtottara Shatanamavali

Submitted by subhash on Mon, 01/10/2022 - 22:17
 1. ఓం భైరవాయ నమః
 2. ఓం భూతనాథాయ నమః
 3. ఓం భూతాత్మనే నమః
 4. ఓం క్షేత్రదాయ నమః
 5. ఓం క్షేత్రపాలాయ నమః
 6. ఓం క్షేత్రజ్ఞాయ నమః
 7. ఓం క్షత్రియాయ నమః
 8. ఓం విరాజే నమః
 9. ఓం స్మశాన వాసినే  నమః
 10. ఓం మాంసాశినే నమః
 11. ఓం సర్పరాజసే నమః
 12. ఓం స్మరాంకృతే నమః
 13. ఓం రక్తపాయ నమః
 14. ఓం పానపాయ నమః
 15. ఓం సిద్ధిదాయ నమః
 16. ఓం సిద్ధ సేవితాయ నమః
 17. ఓం కంకాళాయ నమః
 18. ఓం కాలశమనాయ నమః
 19. ఓం కళాయ నమః
 20. ఓం కాష్టాయ నమః
 21. ఓం తనవే నమః
 22. ఓం కవయే నమః
 23. ఓం త్రినేత

Sri Lalitha Sahasranama Stotram

Submitted by subhash on Sun, 01/09/2022 - 18:29

ఓమ్ ॥

అస్య శ్రీ లలితా దివ్య సహస్రనామ స్తోత్ర మహామంత్రస్య, వశిన్యాది వాగ్దేవతా ఋషయః, అనుష్టుప్ ఛందః, శ్రీ లలితా పరాభట్టారికా మహా త్రిపుర సుందరీ దేవతా, ఐం బీజం, క్లీం శక్తిః, సౌః కీలకం, మమ ధర్మార్థ కామ మోక్ష చతుర్విధ ఫలపురుషార్థ సిద్ధ్యర్థే లలితా త్రిపురసుందరీ పరాభట్టారికా సహస్ర నామ జపే వినియోగః

కరన్యాసః
ఐం అంగుష్టాభ్యాం నమః, క్లీం తర్జనీభ్యాం నమః, సౌః మధ్యమాభ్యాం నమః, సౌః అనామికాభ్యాం నమః, క్లీం కనిష్ఠికాభ్యాం నమః, ఐం కరతల కరపృష్ఠాభ్యాం నమః

Sri Aadhi Varahi Sahasranama Stotram

Submitted by subhash on Sun, 01/09/2022 - 18:27

శ్రీవారాహీ ధ్యానం:

నమోఽస్తు దేవి వారాహి జయైంకారస్వరూపిణి
జయ వారాహి విశ్వేశి ముఖ్యవారాహి తే నమః ||1||

వారాహముఖి వందే త్వాం అంధే అంధిని తే నమః
సర్వదుర్ష్టప్రదుష్టానాం వాక్స్తంభనకరే నమః ||2||

నమః స్తంభిని స్తంభే త్వాం జృంభే జృంభిణి తే నమః
రుంధే రుంధిని వందే త్వాం నమో దేవేశి మోహిని ||3||

స్వభక్తానాం హి సర్వేషాం సర్వకామప్రదే నమః
బాహ్వోః స్తంభకరీం వందే జిహ్వాస్తంభనకారిణీం ||4||

స్తంభనం కురు శత్రూణాం కురు మే శత్రునాశనం
శీఘ్రం వశ్యం చ కురు మే యాఽగ్నౌ వాగాత్మికా స్థితా ||5||

Sri Shiva Sahasranama Stotram

Submitted by subhash on Sun, 01/09/2022 - 18:25

ఋషయ ఊచుః |
సర్వశాస్త్రార్థతత్త్వజ్ఞ సర్వలోకోపకారక |
వయం చాతిథయః ప్రాప్తా ఆతిథేయోఽసి సువ్రత || 1 ||

జ్ఞానదానేన సంసారసాగరాత్తారయస్వ నః |
కలౌ కలుషచిత్తా యే నరాః పాపరతాః సదా || 2 ||

కేన స్తోత్రేణ ముచ్యంతే సర్వపాతకబంధనాత్ |
ఇష్టసిద్ధికరం పుణ్యం దుఃఖదారిద్ర్యనాశనం || 3 ||

సర్వరోగహరం స్తోత్రం సూత నో వక్తుమర్హసి |
శ్రీసూత ఉవాచ |
శృణుధ్వం ఋషయః సర్వే నైమిశారణ్యవాసినః || 4 ||

తత్త్వజ్ఞానతపోనిష్ఠాః సర్వశాస్త్రవిశారదాః |
స్వయంభువా పురా ప్రోక్తం నారదాయ మహాత్మనే || 5 ||

Sri Subrahmanya Sahasranama Stotram

Submitted by subhash on Sun, 01/09/2022 - 18:23

ఋషయ ఊచుః |
సర్వశాస్త్రార్థతత్త్వజ్ఞ సర్వలోకోపకారక |
వయం చాతిథయః ప్రాప్తా ఆతిథేయోఽసి సువ్రత || 1 ||

జ్ఞానదానేన సంసారసాగరాత్తారయస్వ నః |
కలౌ కలుషచిత్తా యే నరాః పాపరతాః సదా || 2 ||

కేన స్తోత్రేణ ముచ్యంతే సర్వపాతకబంధనాత్ |
ఇష్టసిద్ధికరం పుణ్యం దుఃఖదారిద్ర్యనాశనం || 3 ||

సర్వరోగహరం స్తోత్రం సూత నో వక్తుమర్హసి |
శ్రీసూత ఉవాచ |
శృణుధ్వం ఋషయః సర్వే నైమిశారణ్యవాసినః || 4 ||

తత్త్వజ్ఞానతపోనిష్ఠాః సర్వశాస్త్రవిశారదాః |
స్వయంభువా పురా ప్రోక్తం నారదాయ మహాత్మనే || 5 ||

Sri Venkateshwara Sahasranama Stotram

Submitted by subhash on Sun, 01/09/2022 - 18:21

శ్రీవసిష్ఠ ఉవాచ |
భగవన్ కేన విధినా నామభిర్వేంకటేశ్వరం |
పూజయామాస తం దేవం బ్రహ్మా తు కమలైః శుభైః || 1 ||

పృచ్ఛామి తాని నామాని గుణయోగపరాణి కిం |
ముఖ్యవృత్తీని కిం బ్రూహి లక్షకాణ్యథవా హరేః || 2 ||

నారద ఉవాచ |
నామాన్యనంతాని హరేః గుణయోగాని కాని చిత్ |
ముఖ్యవృత్తీని చాన్యాని లక్షకాణ్యపరాణి చ || 3 ||

పరమార్థైః సర్వశబ్దైరేకో జ్ఞేయః పరః పుమాన్ |
ఆదిమధ్యాంతరహితస్త్వవ్యక్తోఽనంతరూపభృత్ || 4 ||

చంద్రార్కవహ్నివాయ్వాద్యా గ్రహర్క్షాణి నభో దిశః |
అన్వయవ్యతిరేకాభ్యాం సంతి నో సంతి యన్మతేః || 5 ||

Sri Durga Sahasranama Stotram

Submitted by subhash on Sun, 01/09/2022 - 18:17

అథ శ్రీ దుర్గాసహస్రనామస్తోత్రం

నారద ఉవాచ
కుమార గుణగంభీర దేవసేనాపతే ప్రభో |
సర్వాభీష్టప్రదం పుంసాం సర్వపాపప్రణాశనం || 1||

గుహ్యాద్గుహ్యతరం స్తోత్రం భక్తివర్ధకమంజసా |
మంగలం గ్రహపీడాదిశాంతిదం వక్తుమర్హసి || 2||

స్కంద ఉవాచ
శృణు నారద దేవర్షే లోకానుగ్రహకామ్యయా |
యత్పృచ్ఛసి పరం పుణ్యం తత్తే వక్ష్యామి కౌతుకాత్ || 3 ||

మాతా మే లోకజననీ హిమవన్నగసత్తమాత్ |
మేనాయాం బ్రహ్మవాదిన్యాం ప్రాదుర్భూతా హరప్రియా || 4 ||

మహతా తపసాఽఽరాధ్య శంకరం లోకశంకరం |
స్వమేవ వల్లభం భేజే కలేవ హి కలానిధిం || 5||

Sri Lakshmi Sahasranama stotram

Submitted by subhash on Sun, 01/09/2022 - 17:57

నామ్నాం సాష్టసహస్రం చ బ్రూహి గార్గ్య మహామతే |
మహాలక్ష్మ్యా మహాదేవ్యాః భుక్తిముక్త్యర్థసిద్ధయే || 1 ||

గార్గ్య ఉవాచ |
సనత్కుమారమాసీనం ద్వాదశాదిత్యసన్నిభం |
అపృచ్ఛన్యోగినో భక్త్యా యోగినామర్థసిద్ధయే || 2 ||

సర్వలౌకికకర్మభ్యో విముక్తానాం హితాయ వై |
భుక్తిముక్తిప్రదం జప్యమనుబ్రూహి దయానిధే || 3 ||

సనత్కుమార భగవన్ సర్వజ్ఞోఽసి విశేషతః |
ఆస్తిక్యసిద్ధయే నౄణాం క్షిప్రధర్మార్థసాధనం || 4 ||

ఖిద్యంతి మానవాస్సర్వే ధనాభావేన కేవలం |
సిద్ధ్యంతి ధనినోఽన్యస్య నైవ ధర్మార్థకామనాః || 5 ||

Sri Lakshmi Narasimha Sahasranama Stotram

Submitted by subhash on Sun, 01/09/2022 - 17:45

ఓం అస్య శ్రీ లక్ష్మీనృసింహ దివ్య సహస్రనామస్తోత్రమహామంత్రస్య బ్రహ్మా ఋషిః అనుష్టుప్ఛందః శ్రీలక్ష్మీనృసింహ దేవతా క్ష్రౌం ఇతి బీజం శ్రీం ఇతి శక్తిః నఖదంష్ట్రాయుధాయేతి కీలకం మంత్రరాజ శ్రీలక్ష్మీనృసింహ ప్రీత్యర్థే జపే వినియోగః |

ధ్యానం |
సత్యజ్ఞానసుఖస్వరూపమమలం క్షీరాబ్ధిమధ్యస్థితం
యోగారూఢమతిప్రసన్నవదనం భూషాసహస్రోజ్జ్వలం |
త్ర్యక్షం చక్రపినాకసాభయకరాన్బిభ్రాణమర్కచ్ఛవిం
ఛత్రీభూతఫణీంద్రమిందుధవళం లక్ష్మీనృసింహం భజే || 1

లక్ష్మీ చారుకుచద్వంద్వకుంకుమాంకితవక్షసే |
నమో నృసింహనాథాయ సర్వమంగళమూర్తయే || 2