Sri Dakshina Murthy Stotram

Submitted by subhash on Fri, 12/10/2021 - 13:39

దక్షిణా మూర్తి స్తోత్రం

శాంతిపాఠః

ఓం యో బ్రహ్మాణం విదధాతి పూర్వం
యో వై వేదాంశ్చ ప్రహిణోతి తస్మై |
తంహదేవమాత్మ బుద్ధిప్రకాశం
ముముక్షుర్వై శరణమహం ప్రపద్యే ||

ధ్యానం

ఓం మౌనవ్యాఖ్యా ప్రకటితపరబ్రహ్మతత్వంయువానం
వర్శిష్ఠాంతేవసదృషిగణైరావృతం బ్రహ్మనిష్ఠైః |
ఆచార్యేంద్రం కరకలిత చిన్ముద్రమానందమూర్తిం
స్వాత్మరామం ముదితవదనం దక్షిణామూర్తిమీడే ||

Sri Seetha Rama Stotram

Submitted by subhash on Fri, 12/10/2021 - 13:29

శ్రీ సీతా రామ స్తోత్రం

అయోధ్యా పుర నేతారం మిథిలా పుర నాయికాం
రాఘవాణాం అలంకారం వైదేహీనాం అలంక్రియాం ||

రఘూణం కుల దీపం చ నిమీనం కుల దీపికం
సూర్య వంశ సముద్భూతమ్ సోమ వంశ సముద్భవాం ||

పుత్రం దశరథస్యాద్యమ్ పుత్రీం జనక భూపతే
వసిష్టాను మతాచారం శతానంద మతానుగం ||

కౌసల్యా గర్భ సంభూతం వేడి గర్భోదితం స్వయం
పుండరీక విశాలాక్షం స్ఫురదిందీ వరేక్షణాం ||

చంద్రకాంతాననాంభోజం చంద్ర బింబోపమాననం
మత్త మాతంగ గమనం మత్త హంస వధూ గతాం ||

Sri Ayyappa Pancharatna Stotram

Submitted by subhash on Fri, 12/10/2021 - 13:27

శ్రీ అయ్యప్ప పంచరత్నం

లోకవీరం మహాపూజ్యం సర్వరక్షాకరం విభుమ్ |
పార్వతీ హృదయానందం శాస్తారం ప్రణమామ్యహమ్ || 1 ||

విప్రపూజ్యం విశ్వవంద్యం విష్ణుశంభోః ప్రియం సుతమ్ |
క్షిప్రప్రసాదనిరతం శాస్తారం ప్రణమామ్యహమ్ || 1 ||

మత్తమాతంగగమనం కారుణ్యామృతపూరితమ్ |
సర్వవిఘ్నహరం దేవం శాస్తారం ప్రణమామ్యహమ్ || ౩ ||

అస్మత్కులేశ్వరం దేవమస్మచ్ఛత్రు వినాశనమ్ |
అస్మదిష్టప్రదాతారం శాస్తారం ప్రణమామ్యహమ్ || 4 ||

పాండ్యేశవంశతిలకం కేరలే కేలివిగ్రహమ్ |
ఆర్తత్రాణపరం దేవం శాస్తారం ప్రణమామ్యహమ్ || 5 ||

Sri Varahi Dwadasa Nama Stotram

Submitted by subhash on Fri, 12/10/2021 - 13:25

శ్రీ వారాహీ ద్వాదశ నామ స్తోత్రం 


అస్య శ్రీవారాహీ ద్వాదశ నామ స్తోత్రస్య అశ్వానన ఋషిః |
అనుష్టుప్ఛందః | శ్రీవారాహీ దేవతా |
శ్రీవారాహి ప్రసాద సిద్ధ్యర్థం |
సర్వ సంకట హరణ జపే వినియోగః ||

పంచమీ దండనాథా చ సంకేతా సమయేశ్వరీ |
తథా సమయసంకేతా వారాహీ పోత్రిణీ శివా ||

వార్తాలీ చ మహాసేనాఽఽజ్ఞాచక్రేశ్వరీ తథా |
అరిఘ్నీ చేతి సంప్రోక్తం నామ ద్వాదశకం మునే ||

నామ ద్వాదశధాభిజ్ఞ వజ్రపంజరమధ్యగః |
సఙకటే దుఃఖమాప్నోతి న కదాచన మానవః ||

ఇతి శ్రీ వారాహీ ద్వాదశనామస్తోత్రం సంపూర్ణం

Sri Ayyappa Suprabhatham

Submitted by subhash on Fri, 12/10/2021 - 13:24

శ్రీ అయ్యప్ప సుప్రభాతం 

శ్రీహరిహరసుప్రజా శాస్తః పూర్వా సంధ్యా ప్రవర్తతే |
ఉత్తిష్ఠ నరశార్దూల దాతవ్యం తవ దర్శనం || 1||

ఉత్తిష్ఠోత్తిష్ఠ శబరీశ ఉత్తిష్ఠ శాంతిదాయక |
ఉత్తిష్ఠ హరిహరపుత్ర త్రైలోక్యం మంగళం కురు || 2||

గురో సమస్తజగతాత్మన్ క్లేశహారే -
భక్తహృద్విహారిణే మనోహరదివ్యమూర్తే |
హే స్వామిన్ భక్తజనప్రియ దానశీల
శ్రీశబరీపీఠాశ్రమస్థానినే తవ సుప్రభాతం || 3|| (పీఠాశ్రమస్థగురవే)

Sri Nrusimha Kavacham

Submitted by subhash on Fri, 12/10/2021 - 13:23

శ్రీ నృసింహ కవచం

నృసింహకవచం వక్ష్యే ప్రహ్లాదేనోదితం పురా |
సర్వరక్షాకరం పుణ్యం సర్వోపద్రవనాశనమ్ || 1 ||

సర్వసంపత్కరం చైవ స్వర్గమోక్షప్రదాయకం |
ధ్యాత్వా నృసింహం దేవేశం హేమసింహాసనస్థితమ్ || 2 ||

వివృతాస్యం త్రినయనం శరదిందుసమప్రభం |
లక్ష్మ్యాలింగితవామాంగం విభూతిభిరుపాశ్రితమ్ || ౩ ||

చతుర్భుజం కోమలాంగం స్వర్ణకుండలశోభితం |
(స)ఉరోజశోభితోరస్కం రత్నకేయూరముద్రితమ్ || 4 ||

తప్తకాంచనసంకాశం పీతనిర్మలవాసనం |
ఇంద్రాదిసురమౌళిస్థస్ఫురన్మాణిక్యదీప్తిభిః || 5 ||

Sri Kiratha Ashtakam

Submitted by subhash on Fri, 12/10/2021 - 13:20

శ్రీ కిరాతాష్టకం
 
ఓం అస్య శ్రీకిరాతశస్తుర్మహామంత్రస్య రేమంత ఋషిః దేవీ గాయత్రీ ఛందః శ్రీ కిరాత శాస్తా దేవతా, హ్రాం బీజం, హ్రీం శక్తిః, హ్రూం కీలకం, శ్రీ కిరాత శస్తు ప్రసాద సిద్ధ్యర్థే జపే వినియోగః |

కరన్యాసః
ఓం హ్రాం అంగుష్ఠాభ్యాం నమః |
ఓం హ్రీం తర్జనీభ్యాం నమః |
ఓం హ్రూం మధ్యమాభ్యాం నమః |
ఓం హ్రైం అనామికాభ్యాం నమః |
ఓం హ్రౌం కనిష్ఠికాభ్యాం నమః |
ఓం హ్రః కరతల కరపృష్ఠాభ్యాం నమః |

Sri Chandra Kavacham

Submitted by subhash on Fri, 12/10/2021 - 13:12

శ్రీ చంద్ర కవచం

అస్య శ్రీ చంద్ర కవచస్య | గౌతమ ఋషిః |
అనుష్టుప్ ఛందః | శ్రీ చంద్రో దేవతా |
చంద్ర ప్రీత్యర్థే జపే వినియోగః ||

ధ్యానం

సమం చతుర్భుజం వందే కేయూర మకుటోజ్వలమ్ |
వాసుదేవస్య నయనం శంకరస్య చ భూషణమ్ ||

ఏవం ధ్యాత్వా జపేన్నిత్యం శశినః కవచం శుభమ్ ||

అథః చంద్ర కవచమ్

శశీ పాతు శిరోదేశం భాలం పాతు కలానిధిః |
చక్షుషీ చంద్రమాః పాతు శ్రుతీ పాతు నిశాపతిః || 1 ||

ప్రాణం క్షపకరః పాతు ముఖం కుముదబాంధవః |
పాతు కంఠం చ మే సోమః స్కంధే జైవాతృకస్తథా || 2 ||

Ayyappa Paddhenimidhi Metla Paata (Onnam Thiruppadi)

Submitted by subhash on Fri, 12/10/2021 - 13:10

పద్ధెనిమిది మెట్ల పాట (Onnam Thiruppadi)

ఓం స్వామియే శరణమయ్యప్పా |
సత్యమాయ పదినెట్టామ్ పడిగళే శరణమయ్యప్పా |
ఓం సద్గురునాథనే శరణమయ్యప్పా |

ఒణ్ణాం తిరుప్పడి శరణం పొన్ అయ్యప్పా |
స్వామి పొన్ అయ్యప్పా ఎన్ అయ్యనే పొన్ అయ్యప్పా
స్వామియెల్లాదొరు శరణమిల్లైయ్యప్పా || 1

రెణ్డామ్ తిరుప్పడి శరణం పొన్ అయ్యప్పా |
స్వామి పొన్ అయ్యప్పా ఎన్ అయ్యనే పొన్ అయ్యప్పా
స్వామియెల్లాదొరు శరణమిల్లైయ్యప్పా || 2

Sri Shiva Varnamala Stotram

Submitted by subhash on Fri, 12/10/2021 - 13:09

శ్రీ శివ వర్ణమాలా స్తోత్రం 

అధ్బుత విగ్రహ అమరాదీశ్వర అగణిత గుణ గణ అమృత శివ
ఆనందామృత ఆశ్రిత రక్షక ఆత్మానంద మహేశ శివ
ఇందు కళాధర ఇంద్రాది ప్రియ సుందర రూప సురేశ శివ
ఈశ సురేశ మహేశ జనప్రియ కేశవ సేవిత పాద శివ
ఉరగాది ప్రియ భూషణ శంకర నరక వినాశ నటేశ శివ
ఊర్జిత దానవ నాశ పరాత్పర ఆర్జిత పాప వినాశ శివ
సాంబ సదాశివ, సాంబ సదాశివ, సాంబ సదాశివ, సాంబ శివ ||