Sri Subrahmanya Sahasranama Stotram

Submitted by subhash on Sun, 01/09/2022 - 18:23

ఋషయ ఊచుః |
సర్వశాస్త్రార్థతత్త్వజ్ఞ సర్వలోకోపకారక |
వయం చాతిథయః ప్రాప్తా ఆతిథేయోఽసి సువ్రత || 1 ||

జ్ఞానదానేన సంసారసాగరాత్తారయస్వ నః |
కలౌ కలుషచిత్తా యే నరాః పాపరతాః సదా || 2 ||

కేన స్తోత్రేణ ముచ్యంతే సర్వపాతకబంధనాత్ |
ఇష్టసిద్ధికరం పుణ్యం దుఃఖదారిద్ర్యనాశనం || 3 ||

సర్వరోగహరం స్తోత్రం సూత నో వక్తుమర్హసి |
శ్రీసూత ఉవాచ |
శృణుధ్వం ఋషయః సర్వే నైమిశారణ్యవాసినః || 4 ||

తత్త్వజ్ఞానతపోనిష్ఠాః సర్వశాస్త్రవిశారదాః |
స్వయంభువా పురా ప్రోక్తం నారదాయ మహాత్మనే || 5 ||

Sri Venkateshwara Sahasranama Stotram

Submitted by subhash on Sun, 01/09/2022 - 18:21

శ్రీవసిష్ఠ ఉవాచ |
భగవన్ కేన విధినా నామభిర్వేంకటేశ్వరం |
పూజయామాస తం దేవం బ్రహ్మా తు కమలైః శుభైః || 1 ||

పృచ్ఛామి తాని నామాని గుణయోగపరాణి కిం |
ముఖ్యవృత్తీని కిం బ్రూహి లక్షకాణ్యథవా హరేః || 2 ||

నారద ఉవాచ |
నామాన్యనంతాని హరేః గుణయోగాని కాని చిత్ |
ముఖ్యవృత్తీని చాన్యాని లక్షకాణ్యపరాణి చ || 3 ||

పరమార్థైః సర్వశబ్దైరేకో జ్ఞేయః పరః పుమాన్ |
ఆదిమధ్యాంతరహితస్త్వవ్యక్తోఽనంతరూపభృత్ || 4 ||

చంద్రార్కవహ్నివాయ్వాద్యా గ్రహర్క్షాణి నభో దిశః |
అన్వయవ్యతిరేకాభ్యాం సంతి నో సంతి యన్మతేః || 5 ||

Sri Durga Sahasranama Stotram

Submitted by subhash on Sun, 01/09/2022 - 18:17

అథ శ్రీ దుర్గాసహస్రనామస్తోత్రం

నారద ఉవాచ
కుమార గుణగంభీర దేవసేనాపతే ప్రభో |
సర్వాభీష్టప్రదం పుంసాం సర్వపాపప్రణాశనం || 1||

గుహ్యాద్గుహ్యతరం స్తోత్రం భక్తివర్ధకమంజసా |
మంగలం గ్రహపీడాదిశాంతిదం వక్తుమర్హసి || 2||

స్కంద ఉవాచ
శృణు నారద దేవర్షే లోకానుగ్రహకామ్యయా |
యత్పృచ్ఛసి పరం పుణ్యం తత్తే వక్ష్యామి కౌతుకాత్ || 3 ||

మాతా మే లోకజననీ హిమవన్నగసత్తమాత్ |
మేనాయాం బ్రహ్మవాదిన్యాం ప్రాదుర్భూతా హరప్రియా || 4 ||

మహతా తపసాఽఽరాధ్య శంకరం లోకశంకరం |
స్వమేవ వల్లభం భేజే కలేవ హి కలానిధిం || 5||

Sri Lakshmi Sahasranama stotram

Submitted by subhash on Sun, 01/09/2022 - 17:57

నామ్నాం సాష్టసహస్రం చ బ్రూహి గార్గ్య మహామతే |
మహాలక్ష్మ్యా మహాదేవ్యాః భుక్తిముక్త్యర్థసిద్ధయే || 1 ||

గార్గ్య ఉవాచ |
సనత్కుమారమాసీనం ద్వాదశాదిత్యసన్నిభం |
అపృచ్ఛన్యోగినో భక్త్యా యోగినామర్థసిద్ధయే || 2 ||

సర్వలౌకికకర్మభ్యో విముక్తానాం హితాయ వై |
భుక్తిముక్తిప్రదం జప్యమనుబ్రూహి దయానిధే || 3 ||

సనత్కుమార భగవన్ సర్వజ్ఞోఽసి విశేషతః |
ఆస్తిక్యసిద్ధయే నౄణాం క్షిప్రధర్మార్థసాధనం || 4 ||

ఖిద్యంతి మానవాస్సర్వే ధనాభావేన కేవలం |
సిద్ధ్యంతి ధనినోఽన్యస్య నైవ ధర్మార్థకామనాః || 5 ||

Sri Lakshmi Narasimha Sahasranama Stotram

Submitted by subhash on Sun, 01/09/2022 - 17:45

ఓం అస్య శ్రీ లక్ష్మీనృసింహ దివ్య సహస్రనామస్తోత్రమహామంత్రస్య బ్రహ్మా ఋషిః అనుష్టుప్ఛందః శ్రీలక్ష్మీనృసింహ దేవతా క్ష్రౌం ఇతి బీజం శ్రీం ఇతి శక్తిః నఖదంష్ట్రాయుధాయేతి కీలకం మంత్రరాజ శ్రీలక్ష్మీనృసింహ ప్రీత్యర్థే జపే వినియోగః |

ధ్యానం |
సత్యజ్ఞానసుఖస్వరూపమమలం క్షీరాబ్ధిమధ్యస్థితం
యోగారూఢమతిప్రసన్నవదనం భూషాసహస్రోజ్జ్వలం |
త్ర్యక్షం చక్రపినాకసాభయకరాన్బిభ్రాణమర్కచ్ఛవిం
ఛత్రీభూతఫణీంద్రమిందుధవళం లక్ష్మీనృసింహం భజే || 1

లక్ష్మీ చారుకుచద్వంద్వకుంకుమాంకితవక్షసే |
నమో నృసింహనాథాయ సర్వమంగళమూర్తయే || 2

Sri Vishnu Sahasranama Stotram

Submitted by subhash on Sun, 01/09/2022 - 17:39

ఓం శుక్లాంబరధరం విష్ణుం శశివర్ణం చతుర్భుజమ్ ।
ప్రసన్నవదనం ధ్యాయేత్ సర్వవిఘ్నోపశాంతయే ॥ 1 ॥

యస్యద్విరదవక్త్రాద్యాః పారిషద్యాః పరః శతమ్ ।
విఘ్నం నిఘ్నంతి సతతం విష్వక్సేనం తమాశ్రయే ॥ 2 ॥

పూర్వ పీఠికా
వ్యాసం వసిష్ఠ నప్తారం శక్తేః పౌత్రమకల్మషమ్ ।
పరాశరాత్మజం వందే శుకతాతం తపోనిధిమ్ ॥ 3 ॥

వ్యాసాయ విష్ణు రూపాయ వ్యాసరూపాయ విష్ణవే ।
నమో వై బ్రహ్మనిధయే వాసిష్ఠాయ నమో నమః ॥ 4 ॥

అవికారాయ శుద్ధాయ నిత్యాయ పరమాత్మనే ।
సదైక రూప రూపాయ విష్ణవే సర్వజిష్ణవే ॥ 5 ॥

Sri Pratyangira Sahasranama Stotram

Submitted by subhash on Sun, 01/09/2022 - 17:33

ఈశ్వర ఉవాచ ।
శృణు దేవి ప్రవక్ష్యామి సామృతం త్వత్పురఃసరమ్
సహస్రనామ పరమం ప్రత్యంగిరాయాః సిద్ధయే

సహస్రనామపాఠే యః సర్వత్ర విజయీ భవేత్
పరాభవో న చాస్యాస్తి సభాయాం వాసనే రణే

తథా తుష్టా భవేద్దేవీ ప్రత్యంగిరాస్య పాఠతః
యథా భవతి దేవేశి సాధకః శివ ఏవ హి

అశ్వమేధసహస్రాణి వాజపేయస్య కోటయః
సకృత్పాతేన జాయన్తే ప్రసన్నా యత్పరా భవేత్

భైరవాస్యా ఋషిశ్ఛన్దో అనుష్టుప్ దేవి సమీరితా
ప్రత్యంగి రా వినియోగః స్యాత్సర్వసమ్పత్తి హేతవే

సర్వకార్యేషు సంసిద్ధిః సర్వసమ్పత్తిదా భవేత్
ఏవం ధ్యాత్వా పఠేద్దేవీం యదీఛేదాత్మనో హితమ్

Sri Maha Ganapati Sahasranama Stotram

Submitted by subhash on Sun, 01/09/2022 - 17:29

వ్యాస ఉవాచ |
కథం నామ్నాం సహస్రం స్వం గణేశ ఉపదిష్టవాన్ |
శివాయ తన్మమాచక్ష్వ లోకానుగ్రహతత్పర || 1 ||

బ్రహ్మోవాచ |
దేవదేవః పురారాతిః పురత్రయజయోద్యమే |
అనర్చనాద్గణేశస్య జాతో విఘ్నాకులః కిల || 2 ||

మనసా స వినిర్ధార్య తతస్తద్విఘ్నకారణం |
మహాగణపతిం భక్త్యా సమభ్యర్చ్య యథావిధి || 3 ||

విఘ్నప్రశమనోపాయమపృచ్ఛదపరాజితః |
సంతుష్టః పూజయా శంభోర్మహాగణపతిః స్వయం || 4 ||

సర్వవిఘ్నైకహరణం సర్వకామఫలప్రదం |
తతస్తస్మై స్వకం నామ్నాం సహస్రమిదమబ్రవీత్ || 5 ||

Sri Durga Ashtottara Shatanamavali

Submitted by subhash on Mon, 01/03/2022 - 20:01
 1. ఓం దుర్గాయై నమః
 2. ఓం శివాయై నమః
 3. ఓం మహాలక్ష్మ్యై నమః
 4. ఓం మహాగౌర్యై నమః
 5. ఓం చండికాయై నమః
 6. ఓం సర్వఙ్ఞాయై నమః
 7. ఓం సర్వాలోకేశ్యై నమః
 8. ఓం సర్వకర్మ ఫలప్రదాయై నమః
 9. ఓం సర్వతీర్ధ మయాయై నమః
 10. ఓం పుణ్యాయై నమః
 11. ఓం దేవ యోనయే నమః
 12. ఓం అయోనిజాయై నమః
 13. ఓం భూమిజాయై నమః

Sri Ketu Ashtottara Shatanamavali

Submitted by subhash on Mon, 01/03/2022 - 20:01
 1. ఓం కేతవే నమః
 2. ఓం స్థూలశిరసే నమః
 3. ఓం శిరోమాత్రాయ నమః
 4. ఓం ధ్వజాకృతయే నమః
 5. ఓం నవమగ్రహాయ నమః
 6. ఓం సింహాకాసురీసంభూతాయ నమః
 7. ఓం మహాభీతికరాయ నమః
 8. ఓం చత్రవర్ణాయ నమః
 9. ఓం పింగలాక్షయ నమః
 10. ఓం సఫలధూమ్రసంకాశాయ నమః
 11. ఓం తీక్షణదంష్ట్రాయ నమః
 12. ఓం మహారోగాయ నమః
 13. ఓం రక్తనేత్రాయ నమః
 14. ఓం చిత్రకారిణే నమః
 15. ఓం తీవ్రకోపాయ నమః
 16. ఓం మహాసురాయ నమః
 17. ఓం క్రోధనిధయే నమః
 18. ఓం పాపకంటకాయ నమః
 19. ఓం ఛాయాగ్రహాయ నమః
 20. ఓం అంత్యగ్రహాయ నమః
 21. ఓం మహాశీర్షాయనమః