Sri Rahu Ashtottara Shatanamavali

Submitted by subhash on Mon, 01/03/2022 - 19:59
 1. ఓం సైంహికేయాయ నమః
 2. ఓం విధుంతుధాయ నమః
 3. ఓం సురశత్రవే నమః
 4. ఓం తమసే నమః
 5. ఓం ప్రాణినే నమః
 6. ఓం గార్గ్యాయణాయ నమః
 7. ఓం సురాగవే నమః
 8. ఓం నీలజీమూతసంకాశాయ నమః
 9. ఓం చతుర్భుజాయ నమః
 10. ఓం ఖడ్గఖేటకధారిణే నమః 
 11. ఓం వరదాభయహస్తకాయ నమః
 12. ఓం శూలాయుధాయ నమః
 13. ఓం మేఘవర్ణాయ నమః
 14. ఓం కృష్ణధ్వజపతాకవతే నమః
 15. ఓం దక్షిణాశాముఖారధాయ నమః
 16. ఓం తీక్ష్ణ దంష్ట్రాధరాయ నమః
 17. ఓం శూర్పాకారాసనస్ధాయ నమః
 18. ఓం గోమేధాభరణ ప్రియాయ నమః
 19. ఓం మాషప్రియాయ నమః
 20. ఓం కాశ్యపర్షినందనాయ

Sri Kali Ashtottara Shatanamavali

Submitted by subhash on Mon, 01/03/2022 - 19:42
 1. ఓం కాల్యై నమః
 2. ఓం కపాలిన్యై నమః
 3. ఓం కాంతాయై నమః
 4. ఓం కామదాయై నమః
 5. ఓం కామసుందర్యై నమః
 6. ఓం కాలరాత్ర్యై నమః
 7. ఓం కాలికాయై నమః
 8. ఓం కాలభైరవపూజితాయై నమః
 9. ఓం కురుకుల్లాయై నమః
 10. ఓం కామిన్యై నమః
 11. ఓం కమనీయస్వభావిన్యై నమః
 12. ఓం కులీనాయై నమః
 13. ఓం కులకర్త్ర్యై నమః
 14. ఓం కులవర్త్మప్రకాశిన్యై నమః
 15. ఓం కస్తూరీరసనీలాయై నమః
 16. ఓం కామ్యాయై నమః
 17. ఓం కామస్వరూపిణ్యై నమః
 18. ఓం కకారవర్ణనిలయాయై నమః
 19. ఓం కామధేనవే నమః
 20. ఓం కరాలికాయై నమః
 21. ఓం కులకాంతా

Sri Tara Ashtottara Shatanamavali

Submitted by subhash on Mon, 01/03/2022 - 19:42
 1. ఓం తారిణ్యై నమః
 2. ఓం తరళాయై నమః
 3. ఓం తన్వ్యై నమః
 4. ఓం తారాయై నమః
 5. ఓం తరుణవల్లర్యై నమః
 6. ఓం తారరూపాయై నమః
 7. ఓం తర్యై నమః
 8. ఓం శ్యామాయై నమః
 9. ఓం తనుక్షీణపయోధరాయై నమః
 10. ఓం తురీయాయై నమః
 11. ఓం తరుణాయై నమః
 12. ఓం తీవ్రగమనాయై నమః
 13. ఓం నీలవాహిన్యై నమః
 14. ఓం ఉగ్రతారాయై నమః
 15. ఓం జయాయై నమః
 16. ఓం చండ్యై నమః
 17. ఓం శ్రీమదేకజటాశిరాయై నమః
 18. ఓం తరుణ్యై నమః
 19. ఓం శాంభవ్యై నమః
 20. ఓం ఛిన్నఫాలాయై నమః
 21. ఓం భద్రదాయిన్యై నమః
 22. ఓం ఉగ్రాయై నమః
 23. <

Sri Tripura Bhairavi Ashtottara Shatanamavali

Submitted by subhash on Mon, 01/03/2022 - 19:42
 1. ఓం భైరవ్యై నమః
 2. ఓం భైరవారాధ్యాయై నమః
 3. ఓం భూతిదాయై నమః
 4. ఓం భూతభావనాయై నమః
 5. ఓం ఆర్యాయై నమః
 6. ఓం బ్రాహ్మ్యై నమః
 7. ఓం కామధేనవే నమః
 8. ఓం సర్వసంపత్ప్రదాయిన్యై నమః
 9. ఓం త్రైలోక్యవందితదేవ్యై నమః
 10. ఓం దేవ్యై నమః
 11. ఓం మహిషాసురమర్దిన్యై నమః
 12. ఓం మోహఘ్న్యై నమః
 13. ఓం మాలత్యై నమః
 14. ఓం మాలాయై నమః
 15. ఓం మహాపాతకనాశిన్యై నమః
 16. ఓం క్రోధిన్యై నమః
 17. ఓం క్రోధనిలయాయై నమః
 18. ఓం క్రోధరక్తేక్షణాయై నమః
 19. ఓం కుహ్వే నమః
 20. ఓం త్రిపురాయై నమః
 21. ఓం త్రిపురాధ

Sri Shodashi Ashtottara Shatanamavali

Submitted by subhash on Mon, 01/03/2022 - 19:42
 1. ఓం త్రిపురాయై నమః
 2. ఓం షోడశ్యై నమః
 3. ఓం మాత్రే నమః
 4. ఓం త్ర్యక్షరాయై నమః
 5. ఓం త్రితయాయై నమః
 6. ఓం త్రయ్యై నమః
 7. ఓం సున్దర్యై నమః
 8. ఓం సుముఖ్యై నమః
 9. ఓం సేవ్యాయై నమః
 10. ఓం సామవేదపరాయణాయై నమః
 11. ఓం శారదాయై నమః
 12. ఓం శబ్దనిలయాయై నమః
 13. ఓం సాగరాయై నమః
 14. ఓం సరిదమ్బరాయై నమః
 15. ఓం శుద్ధాయై నమః
 16. ఓం శుద్ధతనవే నమః
 17. ఓం సాధ్వ్యై నమః
 18. ఓం శివధ్యానపరాయణాయై నమః
 19. ఓం స్వామిన్యై నమః
 20. ఓం శమ్భువనితాయై నమః
 21. ఓం శామ్భవ్యై నమః
 22. ఓం సరస్వత్యై న

Sri Bhuvaneshwari Ashtottara Shatanamavali

Submitted by subhash on Mon, 01/03/2022 - 19:42
 1. ఓం మహామాయాయై నమః
 2. ఓం మహావిద్యాయై నమః
 3. ఓం మహాయోగాయై నమః
 4. ఓం మహోత్కటాయై నమః
 5. ఓం మాహేశ్వర్యై నమః
 6. ఓం కుమార్యై నమః
 7. ఓం బ్రహ్మాణ్యై నమః
 8. ఓం బ్రహ్మరూపిణ్యై నమః
 9. ఓం వాగీశ్వర్యై నమః
 10. ఓం యోగరూపాయై నమః
 11. ఓం యోగిన్యై నమః
 12. ఓం కోటిసేవితాయై నమః
 13. ఓం జయాయై నమః
 14. ఓం విజయాయై నమః
 15. ఓం కౌమార్యై నమః
 16. ఓం సర్వమంగళాయై నమః
 17. ఓం పింగళాయై నమః
 18. ఓం విలాస్యై నమః
 19. ఓం జ్వాలిన్యై నమః
 20. ఓం జ్వాలరూపిణ్యై నమః
 21. ఓం ఈశ్వర్యై నమః
 22. ఓం క్రూరసంహ

Sri Chinnamasta Ashtottara Shatanamavali

Submitted by subhash on Mon, 01/03/2022 - 19:42
 1. ఓం ఛిన్నమస్తాయై నమః 
 2. ఓం మహావిద్యాయై నమః 
 3. ఓం మహాభీమాయై నమః 
 4. ఓం మహోదర్యై నమః 
 5. ఓం చండేశ్వర్యై నమః 
 6. ఓం చండమాత్రే నమః 
 7. ఓం చండముండ ప్రభంజన్యై నమః 
 8. ఓం మహాచండాయై నమః 
 9. ఓం చండరూపాయై నమః 
 10.  ఓం చండికాయై నమః 
 11. ఓం చండఖండిన్యై నమః 
 12. ఓం క్రోధిన్యై నమః 
 13. ఓం క్రోధజనన్యై నమః 
 14. ఓం క్రోధరూపాయై 
 15. ఓం కు హ్యై, కళాయై నమః 
 16. ఓం కోపాతురాయై నమః 
 17. ఓం కోపయుతాయై నమః 
 18. ఓం కోప సంహారకారిణ్యై నమః 
 19. ఓం వజ్రవైరోచనై నమః 
 20. ఓం వజ్రాయై నమః 

Sri Dhumavati Ashtottara Shatanamavali

Submitted by subhash on Mon, 01/03/2022 - 19:42
 1. ఓం ధూమవత్యై నమః
 2. ఓం ధూమ్రవర్ణాయై నమః
 3. ఓం ధూమపానపరాయణాయై నమః
 4. ఓం ధూమ్రాక్ష మథిన్యై నమః
 5. ఓం ధన్యాయై నమః
 6. ఓం ధన్యస్థాన నివాసిన్యై నమః
 7. ఓం అఘోరాచార సంతుష్టాయై నమః
 8. ఓం అఘోరచార మండితాయై నమః
 9. ఓం అఘోరమంత్ర సంప్రీతాయై నమః
 10. ఓం అఘోరమను పూజితాయై నమః
 11. ఓం అట్టాట్టహాస నిరతాయై నమః
 12. ఓం మలినాంబర ధారిణ్యై నమః
 13. ఓం వృద్దాయై నమః
 14. ఓం విరూపాయై నమః
 15. ఓం విధవాయై నమః
 16. ఓం విద్యాయై నమః
 17. ఓం విరళద్విజాయై నమః
 18. ఓం ప్రవృద్ధఘోణాయై నమః
 19. ఓం కుముఖ్యై నమః

Sri Bagalamukhi Ashtottara Shatanamavali

Submitted by subhash on Mon, 01/03/2022 - 19:42
 1. ఓం బగళాయై నమః
 2. ఓం విష్ణువనితాయై నమః
 3. ఓం విష్ణుశంకరభామిన్యై నమః
 4. ఓం బహుళాయై నమః
 5. ఓం దేవమాతాయై నమః
 6. ఓం మహావిష్ణు పసురవే నమః
 7. ఓం మహామత్స్యాయై నమః
 8. ఓం మహాకూర్మాయై నమః
 9. ఓం మహావారూపిణ్యై నమః
 10. ఓం నరసింహప్రియాయై నమః
 11. ఓం రమ్యాయై నమః
 12. ఓం వామనాయై నమః
 13. ఓం వటురూపిణ్యై నమః
 14. ఓం జామదగ్న్యస్వరూపాయై నమః
 15. ఓం రామాయై నమః
 16. ఓం రామప్రపూజితాయై నమః
 17. ఓం కృష్ణాయై నమః
 18. ఓం కపర్దిన్యై నమః
 19. ఓం కృత్యాయై నమః
 20. ఓం కలహాయై నమః
 21. ఓం వికారిణ్యై నమ

Sri Matangi Ashtottara Shatanamavali

Submitted by subhash on Mon, 01/03/2022 - 19:42
 1. ఓం శ్రీ మహామత్తమాతఙ్గిన్యై నమః 
 2. ఓం శ్రీ సిద్ధిరూపాయై నమః 
 3. ఓం శ్రీ యోగిన్యై నమః 
 4. ఓం శ్రీ భద్రకాల్యై నమః 
 5. ఓం శ్రీ రమాయై నమః 
 6. ఓం శ్రీ భవాన్యై నమః 
 7. ఓం శ్రీ భయప్రీతిదాయై నమః 
 8. ఓం శ్రీ భూతియుక్తాయై నమః
 9. ఓం శ్రీ భవారాధితాయై నమః 
 10. ఓం శ్రీ భూతిసమ్పత్తికర్యై నమః  
 11. ఓం శ్రీ జనాధీశమాత్రే నమః 
 12. ఓం శ్రీ ధనాగారదృష్ట్యై నమః
 13. ఓం శ్రీ ధనేశార్చితాయై నమః 
 14. ఓం శ్రీ ధీవరాయై నమః 
 15. ఓం శ్రీ ధీవరాఙ్గ్యై నమః
 16. ఓం శ్రీ ప్రకృష్టాయై నమః 
 17. ఓం శ్రీ ప్రభారూపిణ్యై నమః