Navagraha

Sri Kuja Ashtottara Shatanamavali

Submitted by subhash on Mon, 01/03/2022 - 20:15
 1. Om Maheesutaaya Namah
 2. Om Mahaabhogaaya Namah
 3. Om Mangalaaya Namah
 4. Om Mangalapradaaya Namah
 5. Om Mahaaveeraaya Namah
 6. Om Mahaashooraaya Namah
 7. Om Mahaabalaparaakramaaya Namah
 8. Om Mahaaraudraaya Namah
 9. Om Mahaabhadraaya Namah
 10. Om Maananeeyaaya Namah
 11. Om Dayaakaraaya Namah
 12. Om Maanadaaya Namah
 13. Om Amarshanaaya Namah
 14. Om Krooraaya Namah
 15. Om Taapashna Vivarjitaaya Namah
 16. Om Suprateepaaya Namah
 17. Om Sutraamraakshaaya Namah
 18. Om Subrahmanyaa

Sri Chandra Ashtottara Shatanamavali

Submitted by subhash on Mon, 01/03/2022 - 20:15
 1. Om Shreemate Namah
 2. Om Shashadharaaya Namah
 3. Om Chandraaya Namah
 4. Om Taaraadheeshaaya Namah
 5. Om Nishaakaraaya Namah
 6. Om Sudhaanidhaye Namah
 7. Om Sadaaraadhyaaya Namah
 8. Om Satritaye Namah
 9. Om Saadhupoojitaaya Namah
 10. Om Jitendriyaaya Namah
 11. Om Jagadyonaye Namah
 12. Om Jyotishchakrapravartakaaya Namah
 13. Om Vikartanaanujaaya Namah
 14. Om Veeraaya Namah
 15. Om Vishveshaaya Namah
 16. Om Vidushaampataye Namah
 17. Om Doshakaraaya Namah
 18. Om Dushtadooraaya Nam

Sri Angaraka Stotram

Submitted by subhash on Wed, 05/24/2023 - 18:34

śrī aṃgāraka stotraṃ
 
aṃgārakaḥ śaktidharo lohitāṃgo dharāsutaḥ |
kumāro maṃgalo bhaumo mahākāyo dhanapradaḥ || 1 ||

ṛṇahartā dṛṣṭikartā rogakṛdroganāśanaḥ |
vidyutprabho vraṇakaraḥ kāmado dhanahṛt kujaḥ || 2 ||

sāmagānapriyo raktavastro raktāyatekṣaṇaḥ |
lohito raktavarṇaśca sarvakarmāvabodhakaḥ || 3 ||

raktamālyadharo hemakuṃḍalī grahanāyakaḥ |
nāmānyetāni bhaumasya yaḥ paṭhetsatataṃ naraḥ || 4 ||

ṛṇaṃ tasya ca daurbhāgyaṃ dāridryaṃ ca vinaśyati |
dhanaṃ prāpnoti vipulaṃ striyaṃ caiva manoramām || 5 ||

Sri Ketu Ashtottara Shatanamavali

Submitted by subhash on Mon, 01/03/2022 - 20:15
 1. Om Ketave Namah
 2. Om Sthoolashirase Namah
 3. Om Shiromaatraaya Namah
 4. Om Dhvajaakritaye Namah
 5. Om Navamagrahaaya Namah
 6. Om Simhaakaasureesambhootaaya Namah
 7. Om Mahaabheetikaraaya Namah
 8. Om Chatravarnaaya Namah
 9. Om Pingalaakshaya Namah
 10. Om Saphaladhoomrasankaashaaya Namah ||10||
 11. Om Teekshanadamshtraaya Namah
 12. Om Mahaarogaaya Namah
 13. Om Raktanetraaya Namah
 14. Om Chitrakaarine Namah
 15. Om Teevrakopaaya Namah
 16. Om Mahaasuraaya Namah
 17. Om Krodhanidhaye Nam

Sri Navagraha Ashtottara Shatanamavali

Submitted by subhash on Mon, 01/03/2022 - 20:14
 1. Om Bhaanave Namah
 2. Om Hamsaaya Namah
 3. Om Bhaaskaraaya Namah
 4. Om Sooryaaya Namah
 5. Om Shooraaya Namah
 6. Om Tamoharaaya Namah
 7. Om Ratine Namah
 8. Om Vishyadrite Namah
 9. Om Vyaaprite Namah
 10. Om Haraye Namah
 11. Om Vedamayaaya Namah
 12. Om Vibhave Shuddaashave Namah
 13. Om Shupraamshave Namah
 14. Om Chandraaya Namah
 15. Om Abjanetrasamudbhavaaya Namah
 16. Om Taaraadhipaaya Namah
 17. Om Rohineeshaaya Namah
 18. Om Shambhumoortee Namah
 19. Om Kritaalayaaya Namah

Sri Aditya Ashtottara Shatanamavali

Submitted by subhash on Mon, 01/03/2022 - 20:14
 1. Om Rashmimate Namah
 2. Om Samudyate Namah
 3. Om Devaasuranamaskritaaya Namah
 4. Om Vivasvate Namah
 5. Om Bhaaskaraaya Namah
 6. Om Bhuvaneshvaraaya Namah
 7. Om Sarvadevaatmakaaya Namah
 8. Om Tejasvine Namah
 9. Om Rashmibhaavanaaya Namah
 10. Om Devaasuraganalokapaalakaaya Namah
 11. Om Brahmane Namah
 12. Om Vishnave Namah
 13. Om Shivaaya Namah
 14. Om Skandhaaya Namah
 15. Om Prajaapataye Namah
 16. Om Mahendraaya Namah
 17. Om Dhananaaya Namah
 18. Om Kaalaaya Nama

Sri Bhudha Ashtottara Shatanamavali

Submitted by subhash on Mon, 01/03/2022 - 20:15
 1. Om Budhaaya Namah
 2. Om Budhaarchitaaya Namah
 3. Om Saumyaaya Namah
 4. Om Saumyachitraaya Namah
 5. Om Shubhapradaaya Namah
 6. Om Dridhavrataaya Namah
 7. Om Dridhaphalaaya Namah
 8. Om Shrutijaalaprabodhakaaya Namah
 9. Om Satyavaasaaya Namah 
 10. Om Shreyasaampataye Namah || 10 ||
 11. Om Satyavachase Namah
 12. Om Avyayaaya Namah
 13. Om Somajaaya Namah
 14. Om Sukhadaaya Namah
 15. Om Shreemate Namah
 16. Om Somavamsha Pradeepakaaya Namah
 17. Om Vedavide Namah
 18. Om Vedatatvajnyaa

Sri Guru (Brihaspati) Ashtottara Shatanamavali

Submitted by subhash on Mon, 01/03/2022 - 20:15
 1. Om Gurave Namah
 2. Om Gunavaraaya Namah
 3. Om Goptre Namah
 4. Om Gocharaaya Namah
 5. Om Gopatipriyaaya Namah
 6. Om Gunine Namah
 7. Om Gunavataamshreshthaaya Namah
 8. Om Guroonaam Guruve Namah
 9. Om Avyayaaya Namah
 10. Om Jaitre Namah ||10||
 11. Om Jayantaaya Namah
 12. Om Jayadaaya Namah
 13. Om Jeevaaya Namah
 14. Om Anantaaya Namah
 15. Om Jayaavahaaya Namah
 16. Om Aangeerasaaya Namah
 17. Om Adhvaraasaktaaya Namah
 18. Om Viviktaaya Namah
 19. Om Girvaanaposhakaaya

Sri Shukra Ashtottara Shatanamavali

Submitted by subhash on Mon, 01/03/2022 - 20:15
 1. Om Shukraaya Namah
 2. Om Shuchaye Namah
 3. Om Shubhagunaaya Namah
 4. Om Shubhadaaya Namah
 5. Om Shubhalakshanaaya Namah
 6. Om Shobhanaakshaaya Namah
 7. Om Shubhraroopaaya Namah
 8. Om Shuddhasphatikabhaasvaraaya Namah
 9. Om Deenaartiharaanaaya Namah
 10. Om Daityagurave Namah ||10||
 11. Om Devaabhinanditaaya Namah
 12. Om Kaavyaasaktaaya Namah
 13. Om Kaamapaalaaya Namah
 14. Om Kavaye Namah
 15. Om Kalyaanadaayakaaya Namah
 16. Om Bhadhramoortaye Namah
 17. Om Bhadhragunaaya Namah
 18. <

Sri Shani Ashtottara Shatanamavali

Submitted by subhash on Mon, 01/03/2022 - 20:15
 1. Om Shanaishcharaaya Namah
 2. Om Shaantaaya Namah
 3. Om Sarvaabheeshtapradaayine Namah
 4. Om Sharanyaaya Namah
 5. Om Varenyaaya Namah
 6. Om Sarveshaaya Namah
 7. Om Saumyaaya Namah
 8. Om Suravandyaaya Namah
 9. Om Suralokavihaarine Namah
 10. Om Sukhaasanopavishtaaya Namah ||10||
 11. Om Sundaraaya  Namah
 12. Om Ghanaroopaaya Namah
 13. Om Ghanaabharanadhaarine Namah
 14. Om Ghanasaaravilepanaaya Namah
 15. Om Khadyotaaya Namah
 16. Om Mandaaya Namah
 17. Om Mandacheshtaaya Namah
 18. O