Vishnu

Sri Vishnu Sahasranama Stotram

Submitted by subhash on Sun, 01/09/2022 - 17:43

Om shuklaambaradharam vishnum shashivarnam chaturbhujam |
prasannavadanam dhyaayet sarvavighnopashaantaye || 1 ||

Yasyadviradavaktraadyaah paarishadyaah parah shatam |
vighnam nighnanti satatam vishvaksenam tamaashraye || 2 ||

Poorva peethikaa
vyaasam vasishtha naptaaram shakteh pautramakalmasham |
paraasharaatmajam vande shukataatam taponidhim || 3 ||

Vyaasaaya vishnu roopaaya vyaasaroopaaya vishnave |
namo vai brahmanidhaye vaasishthaaya namo namah || 4 ||

Sri Vishnu Ashtottara Shatanamavali

Submitted by subhash on Mon, 01/03/2022 - 20:14
 1. Om Vishnave Namah
 2. Om Lakshmeepataye Namah
 3. Om Krishnaaya Namah
 4. Om Vaikunthaaya Namah
 5. Om Garudadhvajaaya Namah
 6. Om Parabrahmane Namah
 7. Om Jagannaathaaya Namah
 8. Om Vaasudevaaya Namah
 9. Om Trivikramaaya Namah
 10. Om Daityaantakaaya Namah
 11. Om Madhuripave Namah
 12. Om Taarkshyavaahanaaya Namah
 13. Om Sanaatanaaya Namah
 14. Om Naaraayanaaya Namah
 15. Om Padmanaabhaaya Namah
 16. Om Hrisheekeshaaya Namah
 17. Om Sudhaapradaaya Namah
 18. Om Maadhavaaya Namah