108 - అష్టోత్తరశతనామావళి

Sri Kuja Ashtottara Shatanamavali

Submitted by subhash on Mon, 01/03/2022 - 19:59
 1. ఓం మహీసుతాయ నమః
 2. ఓం మహాభోగాయ నమః
 3. ఓం మంగళాయ నమః
 4. ఓం మంగళప్రదాయ నమః
 5. ఓం మహావీరాయ నమః
 6. ఓం మహాశూరాయ నమః
 7. ఓం మహాబలపరాక్రమాయ నమః
 8. ఓం మహారౌద్రాయ నమః
 9. ఓం మహాభద్రాయ నమః
 10. ఓం మాననీయాయ నమః
 11. ఓం దయాకరాయ నమః
 12. ఓం మానదాయ నమః
 13. ఓం అమర్షణాయ నమః
 14. ఓం క్రూరాయ నమః
 15. ఓం తాపష్ణ వివర్జితాయ నమః
 16. ఓం సుప్రతీపాయ నమః
 17. ఓం సుత్రామ్రాక్షాయ నమః
 18. ఓం సుబ్రహ్మణ్యాయ నమః
 19. ఓం సుఖప్రదాయ నమః
 20. ఓం వక్రస్తంభాదిగమనాయ నమః
 21. ఓం వరేణ్యాయ నమః
 22. ఓం వరద

Sri Surya Ashtottara Shatanamavali

Submitted by subhash on Fri, 12/31/2021 - 12:05
 1. ఓం  అరుణాయ నమః
 2. ఓం  శరణ్యాయ నమః
 3. ఓం  కరుణారససిన్ధవే నమః  
 4. ఓం అసమానబలాయ నమః 
 5. ఓం ఆర్తరక్షకాయ నమః 
 6. ఓం ఆదిత్యాయ నమః 
 7. ఓం ఆదిభూతాయ నమః 
 8. ఓం అఖిలాగమవేదినే నమః 
 9. ఓం అచ్యుతాయ నమః 
 10. ఓం అఖిలజ్ఞాయ నమః
 11. ఓం అనన్తాయ నమః 
 12. ఓం ఇనాయ నమః 
 13. ఓం విశ్వరూపాయ నమః 
 14. ఓం ఇజ్యాయ నమః 
 15. ఓం ఇన్ద్రాయ నమః 
 16. ఓం భానవే నమః 
 17. ఓం ఇన్దిరామన్దిరాప్తాయ నమః 
 18. ఓం వన్దనీయాయ నమః 
 19. ఓం ఈశాయ నమః 
 20. ఓం సుప్రసన్నాయ నమః 
 21. ఓం సుశీలాయ నమః 
 22. ఓం సువర

Sri Chandra Ashtottara Shatanamavali

Submitted by subhash on Mon, 01/03/2022 - 19:59
 1. ఓం శ్రీమతే నమః
 2. ఓం శశధరాయ నమః
 3. ఓం చంద్రాయ నమః
 4. ఓం తారాధీశాయ నమః
 5. ఓం నిశాకరాయ నమః
 6. ఓం సుధానిధయే నమః
 7. ఓం సదారాధ్యాయ నమః
 8. ఓం సతృతయే నమః
 9. ఓం సాధుపూజితాయ నమః
 10. ఓం జితేంద్రియాయ నమః
 11. ఓం జగద్యోనయే నమః
 12. ఓం జ్యోతిశ్చక్రప్రవర్తకాయ నమః
 13. ఓం వికర్తనానుజాయ నమః
 14. ఓం వీరాయ నమః
 15. ఓం విశ్వేశాయ నమః
 16. ఓం విదుషాంపతయే నమః
 17. ఓం దోషకరాయ నమః
 18. ఓం దుష్టదూరాయ నమః
 19. ఓం పుష్టిమతే నమః
 20. ఓం శిష్టపాలకాయ నమః
 21. ఓం అష్టమూర్తి ప్రియాయ నమః
 22. ఓం

Sri Veerabhadra Ashtottara Shatanamavali

Submitted by subhash on Sun, 01/02/2022 - 13:30
 1. ఓం వీరభద్రాయ నమః
 2. ఓం మహాశూరాయ నమః
 3. ఓం రౌద్రాయ నమః
 4. ఓం రుద్రావతారకాయ నమః
 5. ఓం శ్యామాఙ్గాయ నమః
 6. ఓం ఉగ్రదంష్ట్రాయ నమః
 7. ఓం భీమనేత్రాయ నమః
 8. ఓం జితేన్ద్రియాయ నమః
 9. ఓం ఊర్ధ్వకేశాయ నమః
 10. ఓం భూతనాథాయ నమః
 11. ఓం ఖడ్గహస్తాయ నమః
 12. ఓం త్రివిక్రమాయ నమః
 13. ఓం విశ్వవ్యాపినే నమః
 14. ఓం విశ్వనాథాయ నమః
 15. ఓం విష్ణుచక్రవిభఞ్జనాయ నమః
 16. ఓం భద్రకాలీపతయే నమః
 17. ఓం భద్రాయ నమః
 18. ఓం భద్రాక్షాభరణాన్వితాయ నమః
 19. ఓం భానుదన్తభిదే నమః
 20. ఓం ఉగ్రాయ నమః
 21. ఓం భగవత

Sri Varahi Ashtottara Shatanamavali

Submitted by subhash on Fri, 12/10/2021 - 09:58
 1. ఓం నమో వరాహవదనాయై నమః 
 2. ఓం నమో వారాహ్యై నమః 
 3. ఓం వరరూపిణ్యై నమః 
 4. ఓం క్రోడాననాయై నమః 
 5. ఓం కోలముఖ్యై నమః 
 6. ఓం జగదమ్బాయై నమః 
 7. ఓం తరుణ్యై నమః 
 8. ఓం విశ్వేశ్వర్యై నమః 
 9. ఓం శఙ్ఖిన్యై నమః 
 10. ఓం చక్రిణ్యై నమః
 11. ఓం ఖడ్గశూలగదాహస్తాయై నమః 
 12. ఓం ముసలధారిణ్యై నమః 
 13. ఓం హలసకాది సమాయుక్తాయై నమః 
 14. ఓం భక్తానామభయప్రదాయై నమః 
 15. ఓం ఇష్టార్థదాయిన్యై నమః 
 16. ఓం ఘోరాయై నమః 
 17. ఓం మహాఘోరాయై నమః 
 18. ఓం మహామాయాయై నమః 
 19. ఓం వార్తాల్యై నమః 
 20. ఓం జగదీశ్వర్

Sri Maha Lakshmi Rahasya Namavali

Submitted by subhash on Wed, 06/07/2023 - 07:09

శ్రీ మహాలక్ష్మీ రహస్య నామావళి

 1. హ్రీం క్లీం మహాలక్ష్మ్యై నమః.
 2. హ్రీం క్లీం మంత్రలక్ష్మ్యై నమః.
 3. హ్రీం క్లీం మాయాలక్ష్మ్యై నమః.
 4. హ్రీం క్లీం మతిప్రదాయై నమః.
 5. హ్రీం క్లీం మేధాలక్ష్మ్యై నమః.

Sri Shyamala Devi Ashtottara Shatanamavali

Submitted by subhash on Fri, 01/14/2022 - 19:56
 1. ఓం మహామత్త మాతంగిన్యై నమః
 2. ఓం సిద్ధిరూపాయై నమః
 3. ఓం యోగిన్యై నమః
 4. ఓం భద్రకాళ్యై నమః
 5. ఓం రమాయై నమః
 6. ఓం భవాన్యై నమః
 7. ఓం భయప్రీతిదాయై నమః
 8. ఓం భూతియుక్తాయై నమః
 9. ఓం భవారాధితాయై నమః
 10. ఓం భూతిసంపత్కర్యై నమః
 11. ఓం జనాధీశమాత్రే నమః
 12. ఓం ధనాగారదృష్టయే నమః
 13. ఓం ధనేశార్చితాయై నమః
 14. ఓం ధీరవాసిన్యై నమః
 15. ఓం వరాంగ్యై నమః
 16. ఓం ప్రకృష్టాయై నమః
 17. ఓం ప్రభారూపిణ్యై నమః
 18. ఓం కామరూపాయై నమః
 19. ఓం ప్రహృష్టాయై నమః
 20. ఓం మహాకీర్తిదాయై నమః
 21. ఓం కర్ణ

Sri Kalabhairava Ashtottara Shatanamavali

Submitted by subhash on Mon, 01/10/2022 - 22:17
 1. ఓం భైరవాయ నమః
 2. ఓం భూతనాథాయ నమః
 3. ఓం భూతాత్మనే నమః
 4. ఓం క్షేత్రదాయ నమః
 5. ఓం క్షేత్రపాలాయ నమః
 6. ఓం క్షేత్రజ్ఞాయ నమః
 7. ఓం క్షత్రియాయ నమః
 8. ఓం విరాజే నమః
 9. ఓం స్మశాన వాసినే  నమః
 10. ఓం మాంసాశినే నమః
 11. ఓం సర్పరాజసే నమః
 12. ఓం స్మరాంకృతే నమః
 13. ఓం రక్తపాయ నమః
 14. ఓం పానపాయ నమః
 15. ఓం సిద్ధిదాయ నమః
 16. ఓం సిద్ధ సేవితాయ నమః
 17. ఓం కంకాళాయ నమః
 18. ఓం కాలశమనాయ నమః
 19. ఓం కళాయ నమః
 20. ఓం కాష్టాయ నమః
 21. ఓం తనవే నమః
 22. ఓం కవయే నమః
 23. ఓం త్రినేత

Sri Durga Ashtottara Shatanamavali

Submitted by subhash on Mon, 01/03/2022 - 20:01
 1. ఓం దుర్గాయై నమః
 2. ఓం శివాయై నమః
 3. ఓం మహాలక్ష్మ్యై నమః
 4. ఓం మహాగౌర్యై నమః
 5. ఓం చండికాయై నమః
 6. ఓం సర్వఙ్ఞాయై నమః
 7. ఓం సర్వాలోకేశ్యై నమః
 8. ఓం సర్వకర్మ ఫలప్రదాయై నమః
 9. ఓం సర్వతీర్ధ మయాయై నమః
 10. ఓం పుణ్యాయై నమః
 11. ఓం దేవ యోనయే నమః
 12. ఓం అయోనిజాయై నమః
 13. ఓం భూమిజాయై నమః