Stotra

Sri Varahi Dwadasa Namavali

Submitted by subhash on Sat, 05/13/2023 - 18:44

1. ఓం ఐం గ్లౌం ఐం పంచమ్యై నమః 
2. ఓం ఐం గ్లౌం ఐం పోత్రిణ్యై నమః 
3. ఓం ఐం గ్లౌం ఐం దండనాథాయై నమః 
4. ఓం ఐం గ్లౌం ఐం శివాయై నమః
5. ఓం ఐం గ్లౌం ఐం సంకేతాయై నమః
6. ఓం ఐం గ్లౌం ఐం వార్తాళ్యై నమః 
7. ఓం ఐం గ్లౌం ఐం సమయేశ్వర్యై నమః 
8. ఓం ఐం గ్లౌం ఐం మహాసేనాయై నమః  
9. ఓం ఐం గ్లౌం ఐం సమయసంకేతాయై నమః 
10. ఓం ఐం గ్లౌం ఐం ఆజ్ఞాచక్రేశ్వర్యై నమః 
11. ఓం ఐం గ్లౌం ఐం అరిఘ్న్యై నమః 
12. ఓం ఐం గ్లౌం ఐం వారాహ్యై నమః

ఇతి శ్రీ వారాహీ ద్వాదశనామావళిః సంపూర్ణం ||

Sri Varahi Devi Stotram

Submitted by subhash on Sat, 05/13/2023 - 18:32

నమోఽస్తు దేవీ వారాహి జయైకారస్వరూపిణి |
జపిత్వా భూమిరూపేణ నమో భగవతః ప్రియే ||1||

జయ క్రోడాస్తు వారాహి దేవిత్వాం చ నమామ్యహమ్ |
జయ వారాహి విశ్వేశి ముఖ్య వారాహితే నమః ||2||

ముఖ్యవారాహి వందేత్వాం అంధే అంధినితే నమః |
సర్వదుష్ట ప్రదుష్టానాం వాక్ ‍స్తంభనకరీ నమః ||౩||

నమస్తంభిని స్తంభేత్వాం జృంభేజృంభిణితే నమః |
రుంధే రుంధిని వందేత్వాం నమో దేవీతుమోహినీ ||4||

స్వభక్తానాంహి సర్వేషాం సర్వకామ ప్రదే నమః |
బాహ్వాస్తంభకరీ వందే చిత్తస్తంభినితే నమః ||5||

Sri Kirata Varahi Stotram

Submitted by subhash on Sat, 05/13/2023 - 18:36

అస్య శ్రీ కిరాత వారాహీ స్తోత్ర మహామంత్రస్య – దూర్వాసో భగవాన్ ఋషిః – అనుష్టుప్ ఛందః – శ్రీ కిరాత వారాహీ ముద్రారూపిణీ దేవతా – హుం బీజం – రం శక్తిః – క్లీం కీలకం – మమ సర్వశత్రుక్షయార్థం శ్రీ కిరాత వారాహీ స్తోత్రజపే వినియోగః |

ధ్యానం 

ఉగ్రరూపాం మహాదేవీం శత్రునాశనతత్పరాం |
క్రూరాం కిరాతవారాహీం వందేహం కార్యసిద్ధయే || 1 ||

స్వాపహీనాం మదాలస్యామప్రమత్తామతామసీం |
దంష్ట్రాకరాళవదనాం వికృతాస్యాం మహారవాం || 2 ||

ఊర్ధ్వకేశీముగ్రధరాం సోమసూర్యాగ్నిలోచనాం |
లోచనాగ్నిస్ఫులింగాద్యైర్భస్మీకృత్వాజగత్త్రయం || 3 ||

Sri Varahi Vajra Panjaram

Submitted by subhash on Wed, 05/24/2023 - 18:23

శ్రీ వారాహీ వజ్ర పంజరమ్ 

శ్లో।।పంచమీ దణ్ణనాథాచ సంకేతా సమయేశ్వరీ।
    తథా సమయ సంకేతా వారాహీ పోత్రిణీ తథా।।
 
   శివాచైవతు వార్తాళీ మహాసేనాచ వై తతః।
   ఆజ్ఞా చక్రేశ్వరీ చైవ తథారిఘ్నీచవై క్రమాత్।।
 
  శృణు ద్వాదశ నామాని తస్యా దేవ్యా ఘటోద్భవ।
  ఏషామాకర్ణనామాత్రాత్ ప్రసన్నా సా భవిష్యతి।।
 
  వజ్రపంజర నామేదమ్ నామద్వాదశకాన్వితమ్।
  సకృత్ పాఠేన భక్తస్తు రక్ష్యతే సంకటాత్ భయాత్।।
 
  లభతే సర్వ కామాంశ్చ దీర్ఘాయుశ్చ సుఖీభవత్।।

       ఇతి  శ్రీవారాహీ వజ్ర పంజరమ్

Sri Vasya Varahi Stotram

Submitted by subhash on Wed, 05/24/2023 - 18:40

ఓం అస్య శ్రీ సర్వ వశీకరణ స్తోత్ర మంత్రస్య
 నారద ఋషిఃఅనుష్టుప్ ఛందః
 శ్రీ వశ్యవారాహీ దేవతా 
 ఐం బీజం క్లీం శక్తిః గ్లౌం కీలకం
 మమ సర్వవశ్యార్థే జపే వినియోగః 

ధ్యానమ్ –
తారే తారిణి దేవి విశ్వజనని ప్రౌఢప్రతాపాన్వితే
తారే దిక్షు విపక్ష యక్ష దలిని వాచా చలా వారుణీ |
లక్ష్మీకారిణి కీర్తిధారిణి మహాసౌభాగ్యసందాయిని |
రూపం దేహి యశశ్చ సతతం వశ్యం జగత్యావృతమ్ |

అథ స్తోత్రమ్ –

అశ్వారూఢే రక్తవర్ణే స్మితసౌమ్యముఖాంబుజే |
రాజ్యస్త్రీ సర్వజంతూనాం వశీకరణనాయికే || ౧ ||

Sri Angaraka Stotram

Submitted by subhash on Wed, 05/24/2023 - 18:28

శ్రీ అంగారక స్తోత్రం
 
అంగారకః శక్తిధరో లోహితాంగో ధరాసుతః |
కుమారో మంగలో భౌమో మహాకాయో ధనప్రదః || 1 ||

ఋణహర్తా దృష్టికర్తా రోగకృద్రోగనాశనః |
విద్యుత్ప్రభో వ్రణకరః కామదో ధనహృత్ కుజః || 2 ||

సామగానప్రియో రక్తవస్త్రో రక్తాయతేక్షణః |
లోహితో రక్తవర్ణశ్చ సర్వకర్మావబోధకః || 3 ||

రక్తమాల్యధరో హేమకుండలీ గ్రహనాయకః |
నామాన్యేతాని భౌమస్య యః పఠేత్సతతం నరః || 4 ||

ఋణం తస్య చ దౌర్భాగ్యం దారిద్ర్యం చ వినశ్యతి |
ధనం ప్రాప్నోతి విపులం స్త్రియం చైవ మనోరమామ్ || 5 ||

Sri Narasimha Dwadasa Namavali

Submitted by subhash on Sat, 05/20/2023 - 11:34

1. ఓం మహాజ్వాలాయ నమః 
2. ఓం ఉగ్రకేసరీ నమః 
3. ఓం వజ్రదంష్ట్రాయ నమః 
4. ఓం విశారదాయ నమః 
5. ఓం నారసింహాయ నమః 
6. ఓం కశ్యపమర్దనాయ నమః 
7. ఓం యాతుహన్తాయ నమః 
8. ఓం దేవవల్లభాయ నమః 
9. ఓం ప్రహ్లాద వరదాయ నమః 
10. ఓం అనంత హస్తాయ నమః 
11. ఓం మహారుద్రాయ నమః 
12. ఓం దారుణాయ నమః

Sri Venkateswara Dwadasa Nama Stotram

Submitted by subhash on Sat, 05/20/2023 - 11:26

అస్య శ్రీ వేంకటేశ ద్వాదశనామ స్తోత్ర మహామంత్రస్య బ్రహ్మా ఋషిః అనుష్టుప్ ఛందః శ్రీ వేంకటేశ్వరో దేవతా ఇష్టార్థే వినియోగః |

నారాయణో జగన్నాథో వారిజాసనవందితః |
స్వామిపుష్కరిణీవాసీ శంఖచక్రగదాధరః || ౧ ||

పీతాంబరధరో దేవో గరుడాసనశోభితః |
కందర్పకోటిలావణ్యః కమలాయతలోచనః || ౨ ||

ఇందిరాపతిగోవిందః చంద్రసూర్యప్రభాకరః |
విశ్వాత్మా విశ్వలోకేశో జయ శ్రీవేంకటేశ్వరః || ౩ ||

ఏతద్ద్వాదశనామాని త్రిసంధ్యం యః పఠేన్నరః |
దారిద్ర్యదుఃఖనిర్ముక్తో ధనధాన్యసమృద్ధిమాన్ || ౪ ||

Shyamala Shodasha Nama Stotram

Submitted by subhash on Fri, 01/14/2022 - 19:52

హయగ్రీవ ఉవాచ |
తాం తుష్టువుః షోడశభిర్నామభిర్నాకవాసినః |
తాని షోడశనామాని శృణు కుంభసముద్భవ || 1
 
సంగీతయోగినీ శ్యామా శ్యామలా మంత్రనాయికా |
మంత్రిణీ సచివేశీ చ ప్రధానేశీ శుకప్రియా || 2

వీణావతీ వైణికీ చ ముద్రిణీ ప్రియకప్రియా |
నీపప్రియా కదంబేశీ కదంబవనవాసినీ || ౩

సదామదా చ నామాని షోడశైతాని కుంభజ |
ఏతైర్యః సచివేశానీం సకృత్ స్తౌతి శరీరవాన్ |
తస్య త్రైలోక్యమఖిలం హస్తే తిష్ఠత్యసంశయమ్ || 4

Ashtadasha Shaktipitha Stotram

Submitted by subhash on Fri, 12/10/2021 - 13:08

అష్టాదశ శక్తిపీఠ స్తోత్రం 

లంకాయాం శాంకరీ దేవీ కామాక్షీ కాంచికాపురే |
ప్రద్యుమ్నే శృంఖలాదేవీ చాముండీ క్రౌంచపట్టణే ||

అలంపురే జోగులాంబా శ్రీశైలే భ్రమరాంబికా |
కోల్హాపురే మహాలక్ష్మీ మాహూర్యే ఏకవీరికా ||

ఉజ్జయిన్యాం మహాకాలీ పీఠిక్యాం పురుహూతికా |
ఓఢ్యాయాం గిరిజాదేవీ మాణిక్యా దక్షవాటకే ||

హరిక్షేత్రే కామరూపా ప్రయాగే మాధవేశ్వరీ |
జ్వాలాయాం వైష్ణవీ దేవీ గయా మాంగల్యగౌరికా ||

వారణస్యాం విశాలాక్షీ కాశ్మీరేషు సరస్వతీ |
అష్టాదశ సుపీఠాని యోగినామపి దుర్లభం ||