Sri Maha Lakshmi Rahasya Namavali

Submitted by subhash on Wed, 06/07/2023 - 07:09

శ్రీ మహాలక్ష్మీ రహస్య నామావళి

  1. హ్రీం క్లీం మహాలక్ష్మ్యై నమః.
  2. హ్రీం క్లీం మంత్రలక్ష్మ్యై నమః.
  3. హ్రీం క్లీం మాయాలక్ష్మ్యై నమః.
  4. హ్రీం క్లీం మతిప్రదాయై నమః.
  5. హ్రీం క్లీం మేధాలక్ష్మ్యై నమః.

Sri Vasya Varahi Stotram

Submitted by subhash on Wed, 05/24/2023 - 18:40

ఓం అస్య శ్రీ సర్వ వశీకరణ స్తోత్ర మంత్రస్య
 నారద ఋషిఃఅనుష్టుప్ ఛందః
 శ్రీ వశ్యవారాహీ దేవతా 
 ఐం బీజం క్లీం శక్తిః గ్లౌం కీలకం
 మమ సర్వవశ్యార్థే జపే వినియోగః 

ధ్యానమ్ –
తారే తారిణి దేవి విశ్వజనని ప్రౌఢప్రతాపాన్వితే
తారే దిక్షు విపక్ష యక్ష దలిని వాచా చలా వారుణీ |
లక్ష్మీకారిణి కీర్తిధారిణి మహాసౌభాగ్యసందాయిని |
రూపం దేహి యశశ్చ సతతం వశ్యం జగత్యావృతమ్ |

అథ స్తోత్రమ్ –

అశ్వారూఢే రక్తవర్ణే స్మితసౌమ్యముఖాంబుజే |
రాజ్యస్త్రీ సర్వజంతూనాం వశీకరణనాయికే || ౧ ||

Sri Arunachala Ashtakam

Submitted by subhash on Wed, 05/24/2023 - 18:35

శ్రీ  అరుణాచలాష్టకమ్

దర్శనాదభ్రసదసి జననాత్కమలాలయే |
కాశ్యాం తు మరణాన్ముక్తిః స్మరణాదరుణాచలే || 1 ||

కరుణాపూరితాపాంగం శరణాగతవత్సలమ్ |
తరుణేందుజటామౌలిం స్మరణాదరుణాచలమ్ || 2 ||

సమస్తజగదాధారం సచ్చిదానందవిగ్రహమ్ |
సహస్రరథసోపేతం స్మరణాదరుణాచలమ్ || 3 ||

కాంచనప్రతిమాభాసం వాంఛితార్థఫలప్రదమ్ |
మాం చ రక్ష సురాధ్యక్షం స్మరణాదరుణాచలమ్ || 4 ||

బద్ధచంద్రజటాజూటమర్ధనారీకలేబరమ్ |
వర్ధమానదయాంభోధిం స్మరణాదరుణాచలమ్ || 5 ||

కాంచనప్రతిమాభాసం సూర్యకోటిసమప్రభమ్ |
బద్ధవ్యాఘ్రపురీధ్యానం స్మరణాదరుణాచలమ్ || 6 ||

Sri Angaraka Stotram

Submitted by subhash on Wed, 05/24/2023 - 18:28

శ్రీ అంగారక స్తోత్రం
 
అంగారకః శక్తిధరో లోహితాంగో ధరాసుతః |
కుమారో మంగలో భౌమో మహాకాయో ధనప్రదః || 1 ||

ఋణహర్తా దృష్టికర్తా రోగకృద్రోగనాశనః |
విద్యుత్ప్రభో వ్రణకరః కామదో ధనహృత్ కుజః || 2 ||

సామగానప్రియో రక్తవస్త్రో రక్తాయతేక్షణః |
లోహితో రక్తవర్ణశ్చ సర్వకర్మావబోధకః || 3 ||

రక్తమాల్యధరో హేమకుండలీ గ్రహనాయకః |
నామాన్యేతాని భౌమస్య యః పఠేత్సతతం నరః || 4 ||

ఋణం తస్య చ దౌర్భాగ్యం దారిద్ర్యం చ వినశ్యతి |
ధనం ప్రాప్నోతి విపులం స్త్రియం చైవ మనోరమామ్ || 5 ||

Sri Varahi Vajra Panjaram

Submitted by subhash on Wed, 05/24/2023 - 18:23

శ్రీ వారాహీ వజ్ర పంజరమ్ 

శ్లో।।పంచమీ దణ్ణనాథాచ సంకేతా సమయేశ్వరీ।
    తథా సమయ సంకేతా వారాహీ పోత్రిణీ తథా।।
 
   శివాచైవతు వార్తాళీ మహాసేనాచ వై తతః।
   ఆజ్ఞా చక్రేశ్వరీ చైవ తథారిఘ్నీచవై క్రమాత్।।
 
  శృణు ద్వాదశ నామాని తస్యా దేవ్యా ఘటోద్భవ।
  ఏషామాకర్ణనామాత్రాత్ ప్రసన్నా సా భవిష్యతి।।
 
  వజ్రపంజర నామేదమ్ నామద్వాదశకాన్వితమ్।
  సకృత్ పాఠేన భక్తస్తు రక్ష్యతే సంకటాత్ భయాత్।।
 
  లభతే సర్వ కామాంశ్చ దీర్ఘాయుశ్చ సుఖీభవత్।।

       ఇతి  శ్రీవారాహీ వజ్ర పంజరమ్

Sri Narasimha Dwadasa Nama Stotram

Submitted by subhash on Wed, 05/24/2023 - 18:20

అస్య శ్రీనృసింహ ద్వాదశనామస్తోత్ర మహామంత్రస్య 
వేదవ్యాసో భగవాన్ ఋషిః 
అనుష్టుప్ఛందః 
లక్ష్మీనృసింహో దేవతా
 శ్రీనృసింహ ప్రీత్యర్థే వినియోగః |

ధ్యానం |
స్వభక్త పక్షపాతేన తద్విపక్ష విదారణమ్ |
నృసింహమద్భుతం వందే పరమానంద విగ్రహమ్ ||
స్తోత్రం |
ప్రథమం తు మహాజ్వాలో ద్వితీయం తూగ్రకేసరీ |
తృతీయం వజ్రదంష్ట్రశ్చ చతుర్థం తు విశారదః || 1 ||

పంచమం నారసింహశ్చ షష్ఠః కశ్యపమర్దనః |
సప్తమో యాతుహంతా చ అష్టమో దేవవల్లభః || 2||

నవ ప్రహ్లాదవరదో దశమోఽనంతహస్తకః |
ఏకాదశో మహారుద్రో ద్వాదశో దారుణస్తథా || 3 ||

Sri Varahi Anugraha Ashtakam

Submitted by subhash on Sat, 05/20/2023 - 11:41

ఈశ్వర ఉవాచ |
మాతర్జగద్రచననాటకసూత్రధార-
-స్త్వద్రూపమాకలయితుం పరమార్థతోఽయమ్ |
ఈశోఽప్యమీశ్వరపదం సముపైతి తాదృక్
కోఽన్యః స్తవం కిమివ తావకమాదధాతు || 1 ||

నామాని కింతు గృణతస్తవ లోకతుండే
నాడంబరం స్పృశతి దండధరస్య దండః |
యల్లేశలంబితభవాంబునిధిర్యతోఽయత్
త్వన్నామసంస్మృతిరియం న నునః స్తుతిస్తే || 2 ||

త్వచ్చింతనాదరసముల్లసదప్రమేయా-
-ఽఽనందోదయాత్సముదితః స్ఫుటరోమహర్షః |
మాతర్నమామి సుదినాని సదేత్యముం త్వా-
-మభ్యర్థయేఽర్థమితి పూరయతాద్దయాలో || 3 ||

Sri Varahi Nigraha Ashtakam

Submitted by subhash on Sat, 05/20/2023 - 11:37

దేవి క్రోడముఖి త్వదంఘ్రికమలద్వంద్వానురక్తాత్మనే
మహ్యం ద్రుహ్యతి యో మహేశి మనసా కాయేన వాచా నరః |
తస్యాశు త్వదయోగ్రనిష్ఠురహలాఘాతప్రభూతవ్యథా-
-పర్యస్యన్మనసో భవంతు వపుషః ప్రాణాః ప్రయాణోన్ముఖాః || ౧ ||

దేవి త్వత్పదపద్మభక్తివిభవప్రక్షీణదుష్కర్మణి
ప్రాదుర్భూతనృశంసభావమలినాం వృత్తిం విధత్తే మయి |
యో దేహీ భువనే తదీయహృదయాన్నిర్గత్వరైర్లోహితైః
సద్యః పూరయసే కరాబ్జచషకం వాంఛాఫలైర్మామపి || 2 ||

Sri Narasimha Dwadasa Namavali

Submitted by subhash on Sat, 05/20/2023 - 11:34

1. ఓం మహాజ్వాలాయ నమః 
2. ఓం ఉగ్రకేసరీ నమః 
3. ఓం వజ్రదంష్ట్రాయ నమః 
4. ఓం విశారదాయ నమః 
5. ఓం నారసింహాయ నమః 
6. ఓం కశ్యపమర్దనాయ నమః 
7. ఓం యాతుహన్తాయ నమః 
8. ఓం దేవవల్లభాయ నమః 
9. ఓం ప్రహ్లాద వరదాయ నమః 
10. ఓం అనంత హస్తాయ నమః 
11. ఓం మహారుద్రాయ నమః 
12. ఓం దారుణాయ నమః

Sri Venkateswara Dwadasa Nama Stotram

Submitted by subhash on Sat, 05/20/2023 - 11:26

అస్య శ్రీ వేంకటేశ ద్వాదశనామ స్తోత్ర మహామంత్రస్య బ్రహ్మా ఋషిః అనుష్టుప్ ఛందః శ్రీ వేంకటేశ్వరో దేవతా ఇష్టార్థే వినియోగః |

నారాయణో జగన్నాథో వారిజాసనవందితః |
స్వామిపుష్కరిణీవాసీ శంఖచక్రగదాధరః || ౧ ||

పీతాంబరధరో దేవో గరుడాసనశోభితః |
కందర్పకోటిలావణ్యః కమలాయతలోచనః || ౨ ||

ఇందిరాపతిగోవిందః చంద్రసూర్యప్రభాకరః |
విశ్వాత్మా విశ్వలోకేశో జయ శ్రీవేంకటేశ్వరః || ౩ ||

ఏతద్ద్వాదశనామాని త్రిసంధ్యం యః పఠేన్నరః |
దారిద్ర్యదుఃఖనిర్ముక్తో ధనధాన్యసమృద్ధిమాన్ || ౪ ||