Sri Aadhi Varahi Sahasranama Stotram

Submitted by subhash on Sun, 01/09/2022 - 18:27

శ్రీవారాహీ ధ్యానం:

నమోఽస్తు దేవి వారాహి జయైంకారస్వరూపిణి
జయ వారాహి విశ్వేశి ముఖ్యవారాహి తే నమః ||1||

వారాహముఖి వందే త్వాం అంధే అంధిని తే నమః
సర్వదుర్ష్టప్రదుష్టానాం వాక్స్తంభనకరే నమః ||2||

నమః స్తంభిని స్తంభే త్వాం జృంభే జృంభిణి తే నమః
రుంధే రుంధిని వందే త్వాం నమో దేవేశి మోహిని ||3||

స్వభక్తానాం హి సర్వేషాం సర్వకామప్రదే నమః
బాహ్వోః స్తంభకరీం వందే జిహ్వాస్తంభనకారిణీం ||4||

స్తంభనం కురు శత్రూణాం కురు మే శత్రునాశనం
శీఘ్రం వశ్యం చ కురు మే యాఽగ్నౌ వాగాత్మికా స్థితా ||5||

ఠచతుష్టయరూపే త్వాం శరణం సర్వదా భజే
హుమాత్మికే ఫడ్రూపేణ జయ ఆద్యాననే శివే ||6||

దేహి మే సకలాన్ కామాన్ వారాహి జగదీశ్వరి
నమస్తుభ్యం నమస్తుభ్యం నమస్తుభ్యం నమో నమః ||7||

వారాహీ గాయత్రీ:

వరాహముఖ్యై విద్మహే దండనాథాయై ధీమహీ తన్నో అర్ఘ్రి ప్రచోదయాత్.

అథ శ్రీ ఆదివారాహీ సహస్రనామ స్తోత్రం:

అథ ధ్యానం

వందే వారాహవక్త్రాం వరమణిమకుటాం విద్రుమశ్రోత్రభూషాం
హారాగ్రైవేయతుంగస్తనభరనమితాం పీతకౌశేయవస్త్రాం
దేవీం దక్షోర్ధ్వహస్తే ముసలమథపరం లాంగలం వా కపాలం
వామాభ్యాం ధారయంతీం కువలయకలికాం శ్యామలాం సుప్రసన్నాం

దేవ్యువాచ:

శ్రీకంఠ కరుణాసింధో దీనబంధో జగత్పతే
భూతిభూషితసర్వాంగ పరాత్పరతర ప్రభో  ||1||

కృతాంజలిపుటా భూత్వా పృచ్ఛామ్యేకం దయానిధే
ఆద్యా యా చిత్స్వరూపా యా నిర్వికారా నిరంజనా  ||2||

బోధాతీతా జ్ఞానగమ్యా కూటస్థాఽఽనందవిగ్రహా
అగ్రాహ్యాఽతీంద్రియా శుద్ధా నిరీహా స్వావభాసికా  ||3||

గుణాతీతా నిష్ప్రపంచా హ్యవాఙ్మనసగోచరా
ప్రకృతిర్జగదుత్పత్తిస్థితిసంహారకారిణీ  ||4||

రక్షార్థే జగతాం దేవకార్యార్థం వా సురద్విషాం
నాశాయ ధత్తే సా దేహం తత్తత్కార్యైకసాధనం  ||5||

తత్ర భూధరణార్థాయ యజ్ఞవిస్తారహేతవే
విద్యుత్కేశహిరణ్యాక్షబలాకాదివధాయ చ  ||6||

ఆవిర్బభూవ యా శక్తిర్ఘోరా భూదారరూపిణీ
వారాహీ వికటాకారా దానవాసురనాశినీ  ||7||

సద్యఃసిద్ధికరీ దేవీ ధోరా ఘోరతరా శివా
తస్యాః సహస్రనామాఖ్యం స్తోత్రం మే సముదీరయ ||8||

కృపాలేశోఽస్తి మయి చేద్భాగ్యం మే యది వా భవేత్
అనుగ్రాహ్యా యద్యహం స్యాం తదా వద దయానిధే  ||9||

ఈశ్వర ఉవాచ:

సాధు సాధు వరారోహే ధన్యా బహుమతాసి మే
శుశ్రూషాదిసముత్పన్నా భక్తిశ్రద్ధాసమన్వితా తవ  ||10||

సహస్రనామ వారాహ్యాః సర్వసిద్ధివిధాయి చ
తవ చేన్న ప్రవక్ష్యామి ప్రియే కస్య వదామ్యహం  ||11||

కింతు గోప్యం ప్రయత్నేన సంరక్ష్యం ప్రాణతోఽపి చ
విశేషతః కలియుగే న దేయం యస్య కస్యచిత్
సర్వేఽన్యథా సిద్ధిభాజో భవిష్యంతి వరాననే  ||12||

ఓం అస్య శ్రీ వారాహీసహస్రనామస్తోత్రస్య మహాదేవ ఋషిః అనుష్టుప్ఛందః

వారాహీ దేవతా  “ఐం” బీజం “క్రోం” శక్తిః “హుం” కీలకం

మమ సర్వార్థసిద్ధ్యర్థే జపే వినియోగః

ఓం వారాహీ వామనీ వామా బగలా వాసవీ వసుః
వైదేహీ విరసూర్బాలా వరదా విష్ణువల్లభా ||13||

వందితా వసుదా వశ్యా వ్యాత్తాస్యా వంచినీ బలా
వసుంధరా వీతిహోత్రా వీతరాగా విహాయసీ  ||14||

సర్వా ఖనిప్రియా కామ్యా కమలా కాంచనీ రమా
ధూమ్రా కపాలినీ వామా కురుకుల్లా కలావతీ ||15||

యామ్యాఽగ్నేయీ ధరా ధన్యా ధర్మిణీ ధ్యానినీ ధ్రువా
ధృతిర్లక్ష్మీర్జయా తుష్టిః శక్తిర్మేధా తపస్వినీ ||16||

వేధా జయా కృతిః కాంతిః స్వాహా శాంతిర్దమా రతిః
లజ్జా మతిః స్మృతిర్నిద్రా తంద్రా గౌరీ శివా స్వధా ||17||

చండీ దుర్గాఽభయా భీమా భాషా భామా భయానకా
భూదారా భయాపహా భీరుర్భైరవీ భంగరా భటీ ||18||

ఘుర్ఘురా ఘోషణా ఘోరా ఘోషిణీ ఘోణసంయుతా
ఘనాధనా ఘర్ఘరా చ ఘోణయుక్తాఽఘనాశినీ ||19||

పూర్వాగ్నేయీ పాతు యామ్యా వాయవ్యుత్తరవారుణీ
ఐశాన్యూర్ధ్వాధఃస్థితా చ పృష్టా దక్షాగ్రవామగా ||20||

హృన్నాభిబ్రహ్మరంధ్రార్కస్వర్గ పాతాలభూమిగా
ఐం శ్రీః హ్రీః క్లీం తీర్థగతిః ప్రీతిర్ధీర్గీః కలాఽవ్యయా ||21||

ఋగ్యజుః సామరూపా చ పరా యాత్రిణ్యుదుంబరా
గదాసిశక్తిచాపేషుశూలచక్రక్రష్టిధారిణీ ||22||

జరతీ యువతీ బాలా చతురంగబలోత్కటా
సత్యాక్షరా చాధిభేత్రీ ధాత్రీ పాత్రీ పరా పటుః  ||23||

క్షేత్రజ్ఞా కంపినీ జ్యేష్ఠా దూరధర్శా ధురంధరా
మాలినీ మానినీ మాతా మాననీయా మనస్వినీ ||24||

మహోత్కటా మన్యుకరీ మనురూపా మనోజవా
మేదస్వినీ మద్యరతా మధుపా మంగలాఽమరా  ||25||

మాయా మాతాఽఽమయహరీ మృడానీ మహిలా మృతిః
మహాదేవీ మోహహరీ మంజుర్మృత్యుంజయాఽమలా  ||26||

మాంసలా మానవా మూలా మహారాత్రిమహాలసా
మృగాంకా మీనకారీ  స్యాన్మహిషఘ్నీ మదంతికా  ||27||

మూర్చ్ఛామోహమృషామోఘామదమృత్యుమలాపహా
సింహర్క్షమహిషవ్యాఘ్రమృగక్రోడాననా ధునీ ||28||

ధరిణీ ధారిణీ ధేనుర్ధరిత్రీ ధావనీ ధవా
ధర్మధ్వనా ధ్యానపరా ధనధాన్యధరాప్రదా  ||29||

పాపదోషరిపువ్యాధినాశినీ సిద్ధిదాయినీ
కలాకాష్ఠాత్రపాపక్షాఽహస్త్రుటిశ్వాసరూపిణీ  ||30||

సమృద్ధా సుభుజా రౌద్రీ రాధా రాకా రమాఽరణిః
రామా రతిః ప్రియా రుష్టా రక్షిణీ రవిమధ్యగా  ||31||

రజనీ రమణీ రేవా రంకినీ రంజినీ రమా
రోషా రోషవతీ రూక్షా కరిరాజ్యప్రదా రతా  ||32||

రూక్షా రూపవతీ రాస్యా రుద్రాణీ రణపండితా
గంగా చ యమునా చైవ సరస్వతిస్వసూర్మధుః  ||33||

గండకీ తుంగభద్రా చ కావేరీ కౌశికీ పటుః
ఖట్వోరగవతీ చారా సహస్రాక్షా ప్రతర్దనా  ||34||

సర్వజ్ఞా శాంకరీ శాస్త్రీ జటాధారిణ్యయోరదా
యావనీ సౌరభీ కుబ్జా వక్రతుండా వధోద్యతా  ||35||

చంద్రాపీడా వేదవేద్యా శంఖినీ నీల్లఓహితా
ధ్యానాతీతాఽపరిచ్ఛేద్యా మృత్యురూపా త్రివర్గదా ||36||

అరూపా బహురూపా చ నానారూపా నతాననా
వృషాకపిర్వృషారూఢా వృషేశీ వృషవాహనా  ||37||

వృషప్రియా వృషావర్తా వృషపర్వా వృషాకృతిః
కోదండినీ నాగచూడా చక్షుష్యా పరమార్థికా  ||38||

దుర్వాసా దుర్గ్రహా దేవీ సురావాసా దురారిహా
దుర్గా రాధా దుర్గహంత్రీ దురారాధ్యా దవీయసీ  ||39||

దురావాసా దుఃప్రహస్తా దుఃప్రకంపా దురుహిణీ
సువేణీ శ్రమణీ శ్యామా మృగవ్యాధాఽర్కతాపినీ  ||40||

దుర్గా తార్క్షీ పాశుపతీ కౌణపీ కుణపాశనా
కపర్దినీ కామకామా కమనీయా కలోజ్వలా  ||41||

కాసావహృత్కారకానీ కంబుకంఠీ కృతాగమా
కర్కశా కారణా కాంతా కల్పాఽకల్పా కటంకటా  ||42||

శ్మశాననిలయా భిన్నీ గజారుఢా గజాపహా
తత్ప్రియా తత్పరా రాయా స్వర్భానుః కాలవంచినీ  ||43||

శాఖా విశాఖా గోశాఖా సుశాఖా శేషశాఖినీ
వ్యంగా సుభాంగా వామాంగా నీలాంగాఽనంగరూపిణీ  ||44||

సాంగోపాంగా  చ శారంగా శుభాంగా రంగరూపిణీ
భద్రా సుభద్రా భద్రాక్షీ సింహికా వినతాఽదితిః  ||45||

హృద్యా వద్యా సుపద్యా చ గద్యపద్యప్రియా ప్రసూః
చర్చికా భోగవత్యంబా సారసీ శబరీ నటీ  ||46||

యోగినీ పుష్కలాఽనంతా పరా సాంఖ్యా శచీ సతీ
నిమ్నగా నిమ్ననాభిశ్చ సహిష్ణుర్జాగృతీ లిపిః  ||47||

దమయంతీ దమీ దండోద్దండినీ దారదాయికా
దీపినీ ధావినీ ధాత్రీ దక్షకన్యా దరిద్రతీ  ||48||

దాహినీ ద్రవిణీ దర్వీ దండినీ దండనాయికా
దానప్రియా దోషహంత్రీ దుఃఖదారిద్ర్యనాశినీ ||49||

దోషదా దోషకృద్దోగ్ధ్రీ దోహదా దేవికాఽదనా .
దర్వీకరీ దుర్వలితా దుర్యుగాఽద్వయవాదినీ  ||50||

చరాచరాఽనంతవృష్టిరున్మత్తా కమలాలసా
తారిణీ తారకాంతారా పరాత్మా కుబ్జలోచనా  ||51||

ఇందుర్హిరణ్యకవచా వ్యవస్థా వ్యవసాయికా
ఈశనందా నదీ నాగీ యక్షిణీ సర్పిణీ వరీ  ||52||

సుధా సురా విశ్వసహా సువర్ణాంగదధారిణీ
జననీ ప్రీతిపాకేరుః సామ్రాజ్ఞీ సంవిదుత్తమా  ||53||

అమేయాఽరిష్టదమనీ పింగలా లింగధారిణీ చాముండా ప్లావినీ హాలా బృహజ్జ్యోతిరురుక్రమా  ||54||

సుప్రతీకా చ సుగ్రీవా హవ్యవాహా ప్రలాపినీ
నభస్యా మాధవీ జ్యేష్ఠా శిశిరా జ్వాలినీ రుచిః  ||55||

శుక్లా శుక్రా శుచా శోకా శుకీ భేకీ పికీ భకీ
పృషదశ్వా నభోయోనీ సుప్రతీకా విభావరీ  ||56||

గర్వితా గుర్విణీ గణ్యా గురుర్గురుతరీ గయా
గంధర్వీ గణికా గుంద్రా గారుడీ గోపికాఽగ్రగా  ||57||

గణేశీ గామినీ గంత్రీ గోపతిర్గంధినీ గవీ
గర్జితా  గాననీ గోనా గోరక్షా గోవిదాం గతిః  ||58||

గ్రాథికీ గ్రథికృద్గోష్ఠీ గర్భరూపా గుణైషిణీ
పారస్కరీ పాంచనదా బహురూపా విరూపికా  ||59||

ఊహా వ్యూహా దురూహా చ సమ్మోహా మోహహారిణీ
యజ్ఞవిగ్రహిణీ యజ్ఞా యాయజూకా యశస్వినీ  ||60||

అగ్నిష్ఠోమోఽత్యగ్నిష్టోమో వాజపేయశ్చ షోడశీ
పుండరీకోఽశ్వమేధశ్చ రాజసూయశ్చ నాభసః  ||61||

స్విష్టకృద్బహుసౌవర్ణో గోసవశ్చ మహావ్రతః విశ్వజిద్బ్రహ్మయజ్ఞశ్చ ప్రాజాపత్యః శిలాయవః ||62||

అశ్వక్రాంతో రథక్రాంతో విష్ణుక్రాంతో విభావసుః
సూర్యక్రాంతో గజక్రాంతో బలిభిన్నాగయజ్ఞకః ||63||

సావిత్రీ చార్ధసావిత్రీ సర్వతోభద్రవారుణః
ఆదిత్యామయగోదోహగవామయమృగామయాః ||64||

సర్పమయః కాలపింజః కౌండిన్యోపనకాహలః
అగ్నివిద్ద్వాదశాహః స్వోపాంశుః సోమదోహనః  ||65||

అశ్వప్రతిగ్రహో బర్హిరథోఽభ్యుదయ ఋద్ధిరాట్
సర్వస్వదక్షిణో దీక్షా సోమాఖ్యా సమిదాహ్వయః ||66||

కఠాయనశ్చ గోదోహః స్వాహాకారస్తనూనపాత్
దండాపురుషమేధశ్చ శ్యేనో వజ్ర ఇషుర్యమః ||67||

అంగిరా కంగభేరుండా చాంద్రాయణపరాయణా
జ్యోతిష్ఠోమః కుతో దర్శో నంద్యాఖ్యః పౌర్ణమాసికః ||68||

గజప్రతిగ్రహో రాత్రిః సౌరభః శాంకలాయనః
సౌభాగ్యకృచ్చ కారీషో వైతలాయనరామఠీ ||69||

శోచిష్కారీ నాచికేతః శాంతికృత్పుష్టికృత్తథా
వైనతేయోచ్చాటనౌ చ వశీకరణమారణే ||70||

త్రైలోక్యమోహనో వీరః కందర్పబలశాతనః శంఖచూడో గజాచ్ఛాయో రౌద్రాఖ్యో విష్ణువిక్రమః  ||71||

భైరవః కవహాఖ్యశ్చావభృథోఽష్టాకపాలకః
శ్రౌషట్ వౌషట్ వషట్కారః పాకసంస్థా పరిశ్రుతీ ||72||

చయనో నరమేధశ్చ కారీరీ రత్నదానికా
సౌత్రామణీ చ భారుందా బార్హస్పత్యో బలంగమః ||73||

ప్రచేతాః సర్వసత్రశ్చ గజమేధః కరంభకః
హవిఃసంస్థా సోమసంస్థా పాకసంస్థా గరుత్మతీ ||74||

సత్యసూర్యశ్చమసః స్రుక్స్రువోలూఖలమేక్షణీ
చపలో మంథినీ మేఢీ యూపః ప్రాగ్వంశకుంజికా ||75||

రశ్మిరశుశ్చ దోభ్యశ్చ వారుణోదః పవిః కుథా
ఆప్తోర్యామో ద్రోణకలశో మైత్రావరుణ ఆశ్వినః ||76||

పాత్నీవతశ్చ మంథీ చ హారియోజన ఏవ చ
ప్రతిప్రస్థానశుక్రౌ చ సామిధేనీ సమిత్సమా ||77||

హోతాఽధ్వర్యుస్తథోద్ఘాతా నేతా త్వష్టా చ యోత్రికా
ఆగ్నీధ్రోఽచ్ఛవగాష్టావగ్రావస్తుత్ప్రతర్దకః ||78||

సుబ్రహ్మణ్యో బ్రాహ్మణశ్చ మైత్రావరుణవారుణౌ
ప్రస్తోతా ప్రతిప్రస్థాతా యజమానా ధ్రువంత్రికా ||79||

ఆమిక్షామీషదాజ్యం చ హవ్యం కవ్యం చరుః పయః
జుహూద్ధుణోభృత్ బ్రహ్మా త్రయీ త్రేతా తరశ్వినీ  ||80||

పురోడాశః పశుకర్షః ప్రేక్షణీ బ్రహ్మయజ్ఞినీ
అగ్నిజిహ్వా దర్భరోమా బ్రహ్మశీర్షా మహోదరీ ||81||

అమృతప్రాశికా నారాయణీ నగ్నా దిగంబరా
ఓంకారిణీ చతుర్వేదరూపా శ్రుతిరనుల్వణా ||82||

అష్టాదశభుజా రంభా సత్యా గగనచారిణీ
భీమవక్త్రా మహావక్త్రా కీర్తిరాకృష్ణపింగలా  ||83||

కృష్ణమూర్ద్ధా మహామూర్ద్ధా ఘోరమూర్ద్ధా భయాననా
ఘోరాననా ఘోరజిహ్వా ఘోరరావా మహావ్రతా ||84||

దీప్తాస్యా దీప్తనేత్రా చండప్రహరణా జటీ
సురభీ సౌనభీ వీచీ ఛాయా సంధ్యా చ మాంసలా ||85||

కృష్ణా కృష్ణాంబరా కృష్ణశార్ఙ్గిణీ కృష్ణవల్లభా త్రాసినీ మోహినీ ద్వేష్యా మృత్యురూపా భయావహా  ||86||

భీషణా దానవేంద్రఘ్నీ కల్పకర్త్రీ క్షయంకరీ
అభయా పృథివీ సాధ్వీ కేశినీ వ్యాధిజన్మహా ||87||

అక్షోభ్యా హ్లాదినీ కన్యా పవిత్రా రోపిణీ శుభా
కన్యాదేవీ సురాదేవీ భీమాదేవీ మదంతికా ||88||

శాకంబరీ మహాశ్వేతా ధూమ్రా ధూమ్రేశ్వరీశ్వరీ
వీరభద్రా మహాభద్రా మహాదేవీ మహాసురీ ||89||

శ్మశానవాసినీ దీప్తా చితిసంస్థా చితిప్రియా
కపాలహస్తా ఖట్వాంగీ ఖడ్గినీ శూలినీ హలీ ||90||

కాంతారిణీ మహాయోగీ యోగమార్గా యుగగ్రహా
ధూమ్రకేతుర్మహాస్యాయుర్యుగానాం పరివర్తినీ ||91||

అంగారిణ్యంకుశకరా ఘంటావర్ణా చ చక్రిణీ వేతాలీ బ్రహ్మవేతాలీ మహావేతాలికా తథా ||92||

విద్యారాజ్ఞీ మోహరాజ్ఞీ మహారాజ్ఞీ మహోదరీ
భూతం భవ్యం భవిష్యం చ సాంఖ్యం యోగస్తతో దమః ||93||

అధ్యాత్మం చాధిదైవం చాధిభూతాంశ ఏవ చ
ఘంటారవా విరూపాక్షీ శిఖిచిచ్ఛ్రీచయప్రియా ||94||

ఖడ్గశూలగదాహస్తా మహిషాసురమర్దినీ
మాతంగీ మత్తమాతంగీ కౌశికీ బ్రహ్మవాదినీ ||95||

ఉగ్రతేజా సిద్ధసేనా జృంభిణీ మోహినీ తథా జయా చ విజయా చైవ వినతా కద్రురేవ చ ||96||

ధాత్రీ విధాత్రీ విక్రాంతా ధ్వస్తా మూర్చ్ఛా చ మూర్చ్ఛనీ
దమనీ దామినీ దమ్యా ఛేదినీ తాపినీ తపీ ||97||

బంధినీ బాధినీ బంధ్యా బోధాతీతా బుధప్రియా
హరిణీ హారిణీ హంత్రీ ధరిణీ ధారిణీ ధరా ||98||

విసాధినీ సాధినీ చ సంధ్యా సంగోపనీ ప్రియా
రేవతీ కాలకర్ణీ చ సిద్ధిలక్ష్మీరరుంధతీ ||99||

ధర్మప్రియా ధర్మరతిః ధర్మిష్ఠా ధర్మచారిణీ
వ్యుష్టిః ఖ్యాతిః సినీవాలీ కుహూః ఋతుమతీ మృతిః ||100||

తవాష్ట్రీ వైరోచనీ మైత్రీ నీరజా కైటభేశ్వరీ
భ్రమణీ భ్రామణీ భ్రామా భ్రమరీ భ్రామరీ భ్రమా ||101||

నిష్కలా కలహా నీతా కౌలాకారా కలేబరా
విద్యుజ్జిహ్వా వర్షిణీ చ హిరణ్యాక్షనిపాతినీ ||102||

జితకామా కామృగయా కోలా కల్పాంగినీ కలా
ప్రధానా తారకా తారా హితాత్మా హితభేదినీ ||103||

దురక్షరా పరంబ్రహ్మ మహాతానా మహాహవా
వారుణీ వ్యరుణీ వాణీ వీణా వేణీ విహంగమా ||104||

మోదప్రియా మోదకినీ ప్లవనీ ప్లావినీ ప్లుతిః అజరా లోహితా లాక్షా ప్రతప్తా విశ్వభోజినీ ||105||

మనో బుద్ధిరహంకారః క్షేత్రజ్ఞా క్షేత్రపాలికా
చతుర్వేదా చతుర్భారా చతురంతా చరుప్రియా ||106||

చర్విణీ చోరిణీ చారీ చాంకరీ చర్మభేభైరవీ
నిర్లేపా నిష్ప్రపంచా చ ప్రశాంతా నిత్యవిగ్రహా ||107||

స్తవ్యా స్తవప్రియా వ్యాలా గురురాశ్రితవత్సలా
నిష్కలంకా నిరాలంబా నిర్ద్వంద్వా నిష్పరిగ్రహా ||108||

నిర్గుణా నిర్మలా నిత్యా నిరీహా నిరఘా నవా
నిరింద్రియా నిరాభాసా నిర్మోహా నీతినాయికా ||109||

నిరింధనా నిష్కలా చ లీలాకారా నిరామయా
ముండా విరూపా వికృతా పింగలాక్షీ గుణోత్తరా ||110||

పద్మగర్భా మహాగర్భా విశ్వగర్భా విలక్షణా
పరమాత్మా పరేశానీ పరా పారా పరంతపా ||111||

సంసారసేతుః క్రూరాక్షీ మూర్చ్ఛా మత్తా మనుప్రియా
విస్మయా దుర్జయా దక్షా తనుహంత్రీ దయాలయా ||112||

పరబ్రహ్మాఽఽనందరూపా సర్వసిద్ధివిధాయినీ ఓం
ఏవముడ్డామరతంత్రాన్మయోద్ధృత్య ప్రకాశితం ||113||

గోపనీయం ప్రయత్నేన నాఖ్యేయం యస్య కస్యచిత్
యదీచ్ఛసి ద్రుతం సిద్ధిం ఐశ్వర్యం చిరజీవితాం ||114||

ఆరోగ్యం నృపసమ్మానం తదా నామాని కీర్తయేత్
నామ్నాం సహస్రం వారాహ్యాః మయా తే సముదీరితం ||115||

యః పఠేచ్ఛృణుయాద్వాపి సర్వపాపైః ప్రముచ్యతే .
అశ్చమేధసహస్రస్య వాజపేయశతస్య చ ||116||

పుండరీకాయుతస్యాపి ఫలం పాఠాత్ ప్రజాయతే
పఠతః సర్వభావేన సర్వాః స్యుః సిద్ధయః కరే ||117||

జాయతే మహదైశ్వర్యం సర్వేషాం దయితో భవేత్
ధనసారాయతే వహ్నిరగాధోఽబ్ధిః కణాయతే ||118||

సిద్ధయశ్చ తృణాయంతే విషమప్యమృతాయతే
హారాయంతే మహాసర్పాః సింహః క్రీడామృగాయతే ||119||

దాసాయంతే మహీపాలా జగన్మిత్రాయతేఽఖిలం
తస్మాన్నామ్నాం సహస్రేణ స్తుతా సా జగదంబికా
ప్రయచ్ఛత్యఖిలాన్ కామాన్ దేహాంతే పరమాం గతిం ||120||

ఇతి ఉడ్డామరతంత్రాంతర్గతం శ్రీ ఆది వారాహీ సహస్రనామ స్తోత్రం సంపూర్ణం

Image
Sri Aadhi Varahi Sahasranama Stotram
Display Title
శ్రీ ఆది వారాహీ సహస్రనామ స్తోత్రం
Meta Title
Sri Aadhi Varahi Sahasranama Stotram with Telugu Lyrics
Deva Categories