Sri Shiva Sahasranama Stotram

Submitted by subhash on Sun, 01/09/2022 - 18:25

ఋషయ ఊచుః |
సర్వశాస్త్రార్థతత్త్వజ్ఞ సర్వలోకోపకారక |
వయం చాతిథయః ప్రాప్తా ఆతిథేయోఽసి సువ్రత || 1 ||

జ్ఞానదానేన సంసారసాగరాత్తారయస్వ నః |
కలౌ కలుషచిత్తా యే నరాః పాపరతాః సదా || 2 ||

కేన స్తోత్రేణ ముచ్యంతే సర్వపాతకబంధనాత్ |
ఇష్టసిద్ధికరం పుణ్యం దుఃఖదారిద్ర్యనాశనం || 3 ||

సర్వరోగహరం స్తోత్రం సూత నో వక్తుమర్హసి |
శ్రీసూత ఉవాచ |
శృణుధ్వం ఋషయః సర్వే నైమిశారణ్యవాసినః || 4 ||

తత్త్వజ్ఞానతపోనిష్ఠాః సర్వశాస్త్రవిశారదాః |
స్వయంభువా పురా ప్రోక్తం నారదాయ మహాత్మనే || 5 ||

తదహం సంప్రవక్ష్యామి శ్రోతుం కౌతూహలం యది |
ఋషయ ఊచుః |
కిమాహ భగవాన్బ్రహ్మా నారదాయ మహాత్మనే || 6 ||

సూతపుత్ర మహాభాగ వక్తుమర్హసి సాంప్రతం |
శ్రీసూత ఉవాచ |
దివ్యసింహాసనాసీనం సర్వదేవైరభిష్టుతం || 7 ||

సాష్టాంగం ప్రణిపత్యైనం బ్రహ్మాణం భువనేశ్వరం |
నారదః పరిపప్రచ్ఛ కృతాంజలిరుపస్థితః || 8 ||

నారద ఉవాచ |
లోకనాథ సురశ్రేష్ఠ సర్వజ్ఞ కరుణాకర |
షణ్ముఖస్య పరం స్తోత్రం పావనం పాపనాశనం || 9 ||

హే ధాతః పుత్రవాత్సల్యాత్తద్వద ప్రణతాయ మే |
ఉపదిశ్య తు మామేవం రక్ష రక్ష కృపానిధే || 10 ||

బ్రహ్మోవాచ |
శృణు వక్ష్యామి దేవర్షే స్తవరాజమిదం పరం |
మాతృకామాలికాయుక్తం జ్ఞానమోక్షసుఖప్రదం || 11 ||

సహస్రాణి చ నామాని షణ్ముఖస్య మహాత్మనః |
యాని నామాని దివ్యాని దుఃఖరోగహరాణి చ || 12 ||

తాని నామాని వక్ష్యామి కృపయా త్వయి నారద |
జపమాత్రేణ సిద్ధ్యంతి మనసా చింతితాన్యపి || 13 ||

ఇహాముత్ర పరం భోగం లభతే నాత్ర సంశయః |
ఇదం స్తోత్రం పరం పుణ్యం కోటియజ్ఞఫలప్రదం |
సందేహో నాత్ర కర్తవ్యః శృణు మే నిశ్చితం వచః || 14 ||

ఓం అస్య శ్రీసుబ్రహ్మణ్యసహస్రనామస్తోత్ర మహామంత్రస్య బ్రహ్మా ఋషిః అనుష్టుప్ఛందః సుబ్రహ్మణ్యో దేవతా శరజన్మాక్షయ ఇతి బీజం శక్తిధరోఽక్షయ కార్తికేయ ఇతి శక్తిః క్రౌంచధర ఇతి కీలకం శిఖివాహన ఇతి కవచం షణ్ముఖాయ ఇతి ధ్యానం శ్రీసుబ్రహ్మణ్య ప్రసాదసిద్ధ్యర్థే జపే వినియోగః |

కరన్యాసః –
ఓం శం ఓంకారస్వరూపాయ ఓజోధరాయ ఓజస్వినే సుహృదయాయ హృష్టచిత్తాత్మనే భాస్వరరూపాయ అంగుష్ఠాభ్యాం నమః |
ఓం రం షట్కోణమధ్యనిలయాయ షట్కిరీటధరాయ శ్రీమతే షడాధారాయ తర్జనీభ్యాం నమః |
ఓం వం షణ్ముఖాయ శరజన్మనే శుభలక్షణాయ శిఖివాహనాయ మధ్యమాభ్యాం నమః |
ఓం ణం కృశానుసంభవాయ కవచినే కుక్కుటధ్వజాయ అనామికాభ్యాం నమః |
ఓం భం కందర్పకోటిదీప్యమానాయ ద్విషడ్బాహవే ద్వాదశాక్షాయ కనిష్ఠికాభ్యాం నమః |
ఓం వం ఖేటధరాయ ఖడ్గినే శక్తిహస్తాయ కరతలకరపృష్ఠాభ్యాం నమః |

హృదయాదిన్యాసః –
ఓం శం ఓంకారస్వరూపాయ ఓజోధరాయ ఓజస్వినే సుహృదయాయ హృష్టచిత్తాత్మనే భాస్వరరూపాయ హృదయాయ నమః |
ఓం రం షట్కోణమధ్యనిలయాయ షట్కిరీటధరాయ శ్రీమతే షడాధారాయ శిరసే స్వాహా |
ఓం వం షణ్ముఖాయ శరజన్మనే శుభలక్షణాయ శిఖివాహనాయ శిఖాయై వషట్ |
ఓం ణం కృశానుసంభవాయ కవచినే కుక్కుటధ్వజాయ కవచాయ హుం |
ఓం భం కందర్పకోటిదీప్యమానాయ ద్విషడ్బాహవే ద్వాదశాక్షాయ నేత్రత్రయాయ వౌషట్ |
ఓం వం ఖేటధరాయ ఖడ్గినే శక్తిహస్తాయ అస్త్రాయ ఫట్ |
భూర్భువస్సువరోమితి దిగ్బంధః |

ధ్యానం |
ధ్యాయేత్షణ్ముఖమిందుకోటిసదృశం రత్నప్రభాశోభితం
బాలార్కద్యుతిషట్కిరీటవిలసత్కేయూరహారాన్వితం |
కర్ణాలంబితకుండలప్రవిలసద్గండస్థలాశోభితం
కాంచీకంకణకింకిణీరవయుతం శృంగారసారోదయం || 1 ||

ధ్యాయేదీప్సితసిద్ధిదం శివసుతం శ్రీద్వాదశాక్షం గుహం
ఖేటం కుక్కుటమంకుశం చ వరదం పాశం ధనుశ్చక్రకం |
వజ్రం శక్తిమసిం చ శూలమభయం దోర్భిర్ధృతం షణ్ముఖం
దేవం చిత్రమయూరవాహనగతం చిత్రాంబరాలంకృతం || 2 ||

స్తోత్రం |
అచింత్యశక్తిరనఘస్త్వక్షోభ్యస్త్వపరాజితః |
అనాథవత్సలోఽమోఘస్త్వశోకోఽప్యజరోఽభయః || 1 ||

అత్యుదారో హ్యఘహరస్త్వగ్రగణ్యోఽద్రిజాసుతః |
అనంతమహిమాఽపారోఽనంతసౌఖ్యప్రదోఽవ్యయః || 2 ||

అనంతమోక్షదోఽనాదిరప్రమేయోఽక్షరోఽచ్యుతః |
అకల్మషోఽభిరామోఽగ్రధుర్యశ్చామితవిక్రమః || 3 ||

[* అతులశ్చామృతోఽఘోరో హ్యనంతోఽనంతవిక్రమః *]
అనాథనాథో హ్యమలో హ్యప్రమత్తోఽమరప్రభుః |
అరిందమోఽఖిలాధారస్త్వణిమాదిగుణోఽగ్రణీః || 4 ||

అచంచలోఽమరస్తుత్యో హ్యకలంకోఽమితాశనః |
అగ్నిభూరనవద్యాంగో హ్యద్భుతోఽభీష్టదాయకః || 5 ||

అతీంద్రియోఽప్రమేయాత్మా హ్యదృశ్యోఽవ్యక్తలక్షణః |
ఆపద్వినాశకస్త్వార్య ఆఢ్య ఆగమసంస్తుతః || 6 ||

ఆర్తసంరక్షణస్త్వాద్య ఆనందస్త్వార్యసేవితః |
ఆశ్రితేష్టార్థవరద ఆనంద్యార్తఫలప్రదః || 7 ||

ఆశ్చర్యరూప ఆనంద ఆపన్నార్తివినాశనః |
ఇభవక్త్రానుజస్త్విష్ట ఇభాసురహరాత్మజః || 8 ||

ఇతిహాసశ్రుతిస్తుత్య ఇంద్రభోగఫలప్రదః |
ఇష్టాపూర్తఫలప్రాప్తిరిష్టేష్టవరదాయకః || 9 ||

ఇహాముత్రేష్టఫలద ఇష్టదస్త్వింద్రవందితః |
ఈడనీయస్త్వీశపుత్ర ఈప్సితార్థప్రదాయకః || 10 ||

ఈతిభీతిహరశ్చేడ్య ఈషణాత్రయవర్జితః |
ఉదారకీర్తిరుద్యోగీ చోత్కృష్టోరుపరాక్రమః || 11 ||

ఉత్కృష్టశక్తిరుత్సాహ ఉదారశ్చోత్సవప్రియః |
ఉజ్జృంభ ఉద్భవశ్చోగ్ర ఉదగ్రశ్చోగ్రలోచనః || 12 ||

ఉన్మత్త ఉగ్రశమన ఉద్వేగఘ్నోరగేశ్వరః |
ఉరుప్రభావశ్చోదీర్ణ ఉమాపుత్ర ఉదారధీః || 13 ||

ఊర్ధ్వరేతఃసుతస్తూర్ధ్వగతిదస్తూర్జపాలకః |
ఊర్జితస్తూర్ధ్వగస్తూర్ధ్వ ఊర్ధ్వలోకైకనాయకః || 14 ||

ఊర్జావానూర్జితోదార ఊర్జితోర్జితశాసనః |
ఋషిదేవగణస్తుత్య ఋణత్రయవిమోచనః || 15 ||

ఋజురూపో హ్యృజుకర ఋజుమార్గప్రదర్శనః |
ఋతంభరో హ్యృజుప్రీత ఋషభస్త్వృద్ధిదస్త్వృతః || 16 ||

లులితోద్ధారకో లూతభవపాశప్రభంజనః |
ఏణాంకధరసత్పుత్ర ఏక ఏనోవినాశనః || 17 ||

ఐశ్వర్యదశ్చైంద్రభోగీ చైతిహ్యశ్చైంద్రవందితః |
ఓజస్వీ చౌషధిస్థానమోజోదశ్చౌదనప్రదః || 18 ||

ఔదార్యశీల ఔమేయ ఔగ్ర ఔన్నత్యదాయకః |
ఔదార్య ఔషధకర ఔషధం చౌషధాకరః || 19 ||

అంశుమానంశుమాలీడ్య అంబికాతనయోఽన్నదః |
అంధకారిసుతోఽంధత్వహారీ చాంబుజలోచనః || 20 ||

అస్తమాయోఽమరాధీశో హ్యస్పష్టోఽస్తోకపుణ్యదః |
అస్తామిత్రోఽస్తరూపశ్చాస్ఖలత్సుగతిదాయకః || 21 ||

కార్తికేయః కామరూపః కుమారః క్రౌంచదారణః |
కామదః కారణం కామ్యః కమనీయః కృపాకరః || 22 ||

కాంచనాభః కాంతియుక్తః కామీ కామప్రదః కవిః |
కీర్తికృత్కుక్కుటధరః కూటస్థః కువలేక్షణః || 23 ||

కుంకుమాంగః క్లమహరః కుశలః కుక్కుటధ్వజః |
కుశానుసంభవః క్రూరః క్రూరఘ్నః కలితాపహృత్ || 24 ||

కామరూపః కల్పతరుః కాంతః కామితదాయకః |
కల్యాణకృత్క్లేశనాశః కృపాళుః కరుణాకరః || 25 ||

కలుషఘ్నః క్రియాశక్తిః కఠోరః కవచీ కృతీ |
కోమలాంగః కుశప్రీతః కుత్సితఘ్నః కలాధరః || 26 ||

ఖ్యాతః ఖేటధరః ఖడ్గీ ఖట్వాంగీ ఖలనిగ్రహః |
ఖ్యాతిప్రదః ఖేచరేశః ఖ్యాతేహః ఖేచరస్తుతః || 27 ||

ఖరతాపహరః స్వస్థః ఖేచరః ఖేచరాశ్రయః |
ఖండేందుమౌలితనయః ఖేలః ఖేచరపాలకః || 28 ||

ఖస్థలః ఖండితార్కశ్చ ఖేచరీజనపూజితః |
గాంగేయో గిరిజాపుత్రో గణనాథానుజో గుహః || 29 ||

గోప్తా గీర్వాణసంసేవ్యో గుణాతీతో గుహాశ్రయః |
గతిప్రదో గుణనిధిః గంభీరో గిరిజాత్మజః || 30 ||

గూఢరూపో గదహరో గుణాధీశో గుణాగ్రణీః |
గోధరో గహనో గుప్తో గర్వఘ్నో గుణవర్ధనః || 31 ||

గుహ్యో గుణజ్ఞో గీతిజ్ఞో గతాతంకో గుణాశ్రయః |
గద్యపద్యప్రియో గుణ్యో గోస్తుతో గగనేచరః || 32 ||

గణనీయచరిత్రశ్చ గతక్లేశో గుణార్ణవః |
ఘూర్ణితాక్షో ఘృణినిధిః ఘనగంభీరఘోషణః || 33 ||

ఘంటానాదప్రియో ఘోషో ఘోరాఘౌఘవినాశనః |
ఘనానందో ఘర్మహంతా ఘృణావాన్ ఘృష్టిపాతకః || 34 ||

ఘృణీ ఘృణాకరో ఘోరో ఘోరదైత్యప్రహారకః |
ఘటితైశ్వర్యసందోహో ఘనార్థో ఘనసంక్రమః || 35 ||

చిత్రకృచ్చిత్రవర్ణశ్చ చంచలశ్చపలద్యుతిః |
చిన్మయశ్చిత్స్వరూపశ్చ చిరానందశ్చిరంతనః || 36 ||

చిత్రకేలిశ్చిత్రతరశ్చింతనీయశ్చమత్కృతిః |
చోరఘ్నశ్చతురశ్చారుశ్చామీకరవిభూషణః || 37 ||

చంద్రార్కకోటిసదృశశ్చంద్రమౌలితనూభవః |
ఛాదితాంగశ్ఛద్మహంతా ఛేదితాఖిలపాతకః || 38 ||

ఛేదీకృతతమఃక్లేశశ్ఛత్రీకృతమహాయశాః |
ఛాదితాశేషసంతాపశ్ఛురితామృతసాగరః || 39 ||

ఛన్నత్రైగుణ్యరూపశ్చ ఛాతేహశ్ఛిన్నసంశయః |
ఛందోమయశ్ఛందగామీ ఛిన్నపాశశ్ఛవిశ్ఛదః || 40 ||

జగద్ధితో జగత్పూజ్యో జగజ్జ్యేష్ఠో జగన్మయః |
జనకో జాహ్నవీసూనుర్జితామిత్రో జగద్గురుః || 41 ||

జయీ జితేంద్రియో జైత్రో జరామరణవర్జితః |
జ్యోతిర్మయో జగన్నాథో జగజ్జీవో జనాశ్రయః || 42 ||

జగత్సేవ్యో జగత్కర్తా జగత్సాక్షీ జగత్ప్రియః |
జంభారివంద్యో జయదో జగజ్జనమనోహరః || 43 ||

జగదానందజనకో జనజాడ్యాపహారకః |
జపాకుసుమసంకాశో జనలోచనశోభనః || 44 ||

జనేశ్వరో జితక్రోధో జనజన్మనిబర్హణః |
జయదో జంతుతాపఘ్నో జితదైత్యమహావ్రజః || 45 ||

జితమాయో జితక్రోధో జితసంగో జనప్రియః |
ఝంఝానిలమహావేగో ఝరితాశేషపాతకః || 46 ||

ఝర్ఝరీకృతదైత్యౌఘో ఝల్లరీవాద్యసంప్రియః |
జ్ఞానమూర్తిర్జ్ఞానగమ్యో జ్ఞానీ జ్ఞానమహానిధిః || 47 ||

టంకారనృత్తవిభవః టంకవజ్రధ్వజాంకితః |
టంకితాఖిలలోకశ్చ టంకితైనస్తమోరవిః || 48 ||

డంబరప్రభవో డంభో డంబో డమరుకప్రియః | [డమడ్డ]
డమరోత్కటసన్నాదో డింభరూపస్వరూపకః || 49 ||

ఢక్కానాదప్రీతికరో ఢాలితాసురసంకులః |
ఢౌకితామరసందోహో ఢుంఢివిఘ్నేశ్వరానుజః || 50 ||

తత్త్వజ్ఞస్తత్వగస్తీవ్రస్తపోరూపస్తపోమయః |
త్రయీమయస్త్రికాలజ్ఞస్త్రిమూర్తిస్త్రిగుణాత్మకః || 51 ||

త్రిదశేశస్తారకారిస్తాపఘ్నస్తాపసప్రియః |
తుష్టిదస్తుష్టికృత్తీక్ష్ణస్తపోరూపస్త్రికాలవిత్ || 52 ||

స్తోతా స్తవ్యః స్తవప్రీతః స్తుతిః స్తోత్రం స్తుతిప్రియః |
స్థితః స్థాయీ స్థాపకశ్చ స్థూలసూక్ష్మప్రదర్శకః || 53 ||

స్థవిష్ఠః స్థవిరః స్థూలః స్థానదః స్థైర్యదః స్థిరః |
దాంతో దయాపరో దాతా దురితఘ్నో దురాసదః || 54 ||

దర్శనీయో దయాసారో దేవదేవో దయానిధిః |
దురాధర్షో దుర్విగాహ్యో దక్షో దర్పణశోభితః || 55 ||

దుర్ధరో దానశీలశ్చ ద్వాదశాక్షో ద్విషడ్భుజః |
ద్విషట్కర్ణో ద్విషడ్బాహుర్దీనసంతాపనాశనః || 56 ||

దందశూకేశ్వరో దేవో దివ్యో దివ్యాకృతిర్దమః |
దీర్ఘవృత్తో దీర్ఘబాహుర్దీర్ఘదృష్టిర్దివస్పతిః || 57 ||

దండో దమయితా దర్పో దేవసింహో దృఢవ్రతః |
దుర్లభో దుర్గమో దీప్తో దుష్ప్రేక్ష్యో దివ్యమండనః || 58 ||

దురోదరఘ్నో దుఃఖఘ్నో దురారిఘ్నో దిశాం పతిః |
దుర్జయో దేవసేనేశో దుర్జ్ఞేయో దురతిక్రమః || 59 ||

దంభో దృప్తశ్చ దేవర్షిర్దైవజ్ఞో దైవచింతకః |
ధురంధరో ధర్మపరో ధనదో ధృతివర్ధనః || 60 ||

ధర్మేశో ధర్మశాస్త్రజ్ఞో ధన్వీ ధర్మపరాయణః |
ధనాధ్యక్షో ధనపతిర్ధృతిమాంధూతకిల్బిషః || 61 ||

ధర్మహేతుర్ధర్మశూరో ధర్మకృద్ధర్మవిద్ధ్రువః |
ధాతా ధీమాంధర్మచారీ ధన్యో ధుర్యో ధృతవ్రతః || 62 ||

నిత్యోత్సవో నిత్యతృప్తో నిర్లేపో నిశ్చలాత్మకః |
నిరవద్యో నిరాధారో నిష్కలంకో నిరంజనః || 63 ||

నిర్మమో నిరహంకారో నిర్మోహో నిరుపద్రవః |
నిత్యానందో నిరాతంకో నిష్ప్రపంచో నిరామయః || 64 ||

నిరవద్యో నిరీహశ్చ నిర్దర్శో నిర్మలాత్మకః |
నిత్యానందో నిర్జరేశో నిఃసంగో నిగమస్తుతః || 65 ||

నిష్కంటకో నిరాలంబో నిష్ప్రత్యూహో నిరుద్భవః |
నిత్యో నియతకల్యాణో నిర్వికల్పో నిరాశ్రయః || 66 ||

నేతా నిధిర్నైకరూపో నిరాకారో నదీసుతః |
పులిందకన్యారమణః పురుజిత్పరమప్రియః || 67 ||

ప్రత్యక్షమూర్తిః ప్రత్యక్షః పరేశః పూర్ణపుణ్యదః |
పుణ్యాకరః పుణ్యరూపః పుణ్యః పుణ్యపరాయణః || 68 ||

పుణ్యోదయః పరం జ్యోతిః పుణ్యకృత్పుణ్యవర్ధనః |
పరానందః పరతరః పుణ్యకీర్తిః పురాతనః || 69 ||

ప్రసన్నరూపః ప్రాణేశః పన్నగః పాపనాశనః |
ప్రణతార్తిహరః పూర్ణః పార్వతీనందనః ప్రభుః || 70 ||

పూతాత్మా పురుషః ప్రాణః ప్రభవః పురుషోత్తమః |
ప్రసన్నః పరమస్పష్టః పరః పరిబృఢః పరః || 71 ||

పరమాత్మా పరబ్రహ్మ పరార్థః ప్రియదర్శనః |
పవిత్రః పుష్టిదః పూర్తిః పింగళః పుష్టివర్ధనః || 72 ||

పాపహారీ పాశధరః ప్రమత్తాసురశిక్షకః |
పావనః పావకః పూజ్యః పూర్ణానందః పరాత్పరః || 73 ||

పుష్కలః ప్రవరః పూర్వః పితృభక్తః పురోగమః |
ప్రాణదః ప్రాణిజనకః ప్రదిష్టః పావకోద్భవః || 74 ||

పరబ్రహ్మస్వరూపశ్చ పరమైశ్వర్యకారణం |
పరర్ధిదః పుష్టికరః ప్రకాశాత్మా ప్రతాపవాన్ || 75 ||

ప్రజ్ఞాపరః ప్రకృష్టార్థః పృథుః పృథుపరాక్రమః |
ఫణీశ్వరః ఫణివరః ఫణామణివిభూషణః || 76 ||

ఫలదః ఫలహస్తశ్చ ఫుల్లాంబుజవిలోచనః |
ఫడుచ్చాటితపాపౌఘః ఫణిలోకవిభూషణః || 77 ||

బాహులేయో బృహద్రూపో బలిష్ఠో బలవాన్ బలీ |
బ్రహ్మేశవిష్ణురూపశ్చ బుద్ధో బుద్ధిమతాం వరః || 78 ||

బాలరూపో బ్రహ్మగర్భో బ్రహ్మచారీ బుధప్రియః |
బహుశ్రుతో బహుమతో బ్రహ్మణ్యో బ్రాహ్మణప్రియః || 79 ||

బలప్రమథనో బ్రహ్మా బహురూపో బహుప్రదః |
బృహద్భానుతనూద్భూతో బృహత్సేనో బిలేశయః || 80 ||

బహుబాహుర్బలశ్రీమాన్ బహుదైత్యవినాశకః |
బిలద్వారాంతరాలస్థో బృహచ్ఛక్తిధనుర్ధరః || 81 ||

బాలార్కద్యుతిమాన్ బాలో బృహద్వక్షా బృహద్ధనుః |
భవ్యో భోగీశ్వరో భావ్యో భవనాశో భవప్రియః || 82 ||

భక్తిగమ్యో భయహరో భావజ్ఞో భక్తసుప్రియః |
భుక్తిముక్తిప్రదో భోగీ భగవాన్ భాగ్యవర్ధనః || 83 ||

భ్రాజిష్ణుర్భావనో భర్తా భీమో భీమపరాక్రమః |
భూతిదో భూతికృద్భోక్తా భూతాత్మా భువనేశ్వరః || 84 ||

భావకో భీకరో భీష్మో భావకేష్టో భవోద్భవః |
భవతాపప్రశమనో భోగవాన్ భూతభావనః || 85 ||

భోజ్యప్రదో భ్రాంతినాశో భానుమాన్ భువనాశ్రయః |
భూరిభోగప్రదో భద్రో భజనీయో భిషగ్వరః || 86 ||

మహాసేనో మహోదారో మహాశక్తిర్మహాద్యుతిః |
మహాబుద్ధిర్మహావీర్యో మహోత్సాహో మహాబలః || 87 ||

మహాభోగీ మహామాయీ మేధావీ మేఖలీ మహాన్ |
మునిస్తుతో మహామాన్యో మహానందో మహాయశాః || 88 ||

మహోర్జితో మాననిధిర్మనోరథఫలప్రదః |
మహోదయో మహాపుణ్యో మహాబలపరాక్రమః || 89 ||

మానదో మతిదో మాలీ ముక్తామాలావిభూషణః |
మనోహరో మహాముఖ్యో మహర్ధిర్మూర్తిమాన్మునిః || 90 ||

మహోత్తమో మహోపాయో మోక్షదో మంగళప్రదః |
ముదాకరో ముక్తిదాతా మహాభోగో మహోరగః || 91 ||

యశస్కరో యోగయోనిర్యోగిష్ఠో యమినాం వరః |
యశస్వీ యోగపురుషో యోగ్యో యోగనిధిర్యమీ || 92 ||

యతిసేవ్యో యోగయుక్తో యోగవిద్యోగసిద్ధిదః |
యంత్రో యంత్రీ చ యంత్రజ్ఞో యంత్రవాన్యంత్రవాహకః || 93 ||

యాతనారహితో యోగీ యోగీశో యోగినాం వరః |
రమణీయో రమ్యరూపో రసజ్ఞో రసభావనః || 94 ||

రంజనో రంజితో రాగీ రుచిరో రుద్రసంభవః |
రణప్రియో రణోదారో రాగద్వేషవినాశనః || 95 ||

రత్నార్చీ రుచిరో రమ్యో రూపలావణ్యవిగ్రహః |
రత్నాంగదధరో రత్నభూషణో రమణీయకః || 96 ||

రుచికృద్రోచమానశ్చ రంజితో రోగనాశనః |
రాజీవాక్షో రాజరాజో రక్తమాల్యానులేపనః || 97 ||

రాజద్వేదాగమస్తుత్యో రజఃసత్త్వగుణాన్వితః |
రజనీశకలారమ్యో రత్నకుండలమండితః || 98 ||

రత్నసన్మౌలిశోభాఢ్యో రణన్మంజీరభూషణః |
లోకైకనాథో లోకేశో లలితో లోకనాయకః || 99 ||

లోకరక్షో లోకశిక్షో లోకలోచనరంజితః |
లోకబంధుర్లోకధాతా లోకత్రయమహాహితః || 100 ||

లోకచూడామణిర్లోకవంద్యో లావణ్యవిగ్రహః |
లోకాధ్యక్షస్తు లీలావాన్లోకోత్తరగుణాన్వితః || 101 ||

వరిష్ఠో వరదో వైద్యో విశిష్టో విక్రమో విభుః |
విబుధాగ్రచరో వశ్యో వికల్పపరివర్జితః || 102 ||

విపాశో విగతాతంకో విచిత్రాంగో విరోచనః |
విద్యాధరో విశుద్ధాత్మా వేదాంగో విబుధప్రియః || 103 ||

వచస్కరో వ్యాపకశ్చ విజ్ఞానీ వినయాన్వితః |
విద్వత్తమో విరోధిఘ్నో వీరో విగతరాగవాన్ || 104 ||

వీతభావో వినీతాత్మా వేదగర్భో వసుప్రదః |
విశ్వదీప్తిర్విశాలాక్షో విజితాత్మా విభావనః || 105 ||

వేదవేద్యో విధేయాత్మా వీతదోషశ్చ వేదవిత్ |
విశ్వకర్మా వీతభయో వాగీశో వాసవార్చితః || 106 ||

వీరధ్వంసో విశ్వమూర్తిర్విశ్వరూపో వరాసనః |
విశాఖో విమలో వాగ్మీ విద్వాన్వేదధరో వటుః || 107 ||

వీరచూడామణిర్వీరో విద్యేశో విబుధాశ్రయః |
విజయీ వినయీ వేత్తా వరీయాన్విరజా వసుః || 108 ||

వీరఘ్నో విజ్వరో వేద్యో వేగవాన్వీర్యవాన్వశీ |
వరశీలో వరగుణో విశోకో వజ్రధారకః || 109 ||

శరజన్మా శక్తిధరః శత్రుఘ్నః శిఖివాహనః |
శ్రీమాన్ శిష్టః శుచిః శుద్ధః శాశ్వతః శ్రుతిసాగరః || 110 ||

శరణ్యః శుభదః శర్మ శిష్టేష్టః శుభలక్షణః |
శాంతః శూలధరః శ్రేష్ఠః శుద్ధాత్మా శంకరః శివః || 111 ||

శితికంఠాత్మజః శూరః శాంతిదః శోకనాశనః |
షాణ్మాతురః షణ్ముఖశ్చ షడ్గుణైశ్వర్యసంయుతః || 112 ||

షట్చక్రస్థః షడూర్మిఘ్నః షడంగశ్రుతిపారగః |
షడ్భావరహితః షట్కః షట్ఛాస్త్రస్మృతిపారగః || 113 ||

షడ్వర్గదాతా షడ్గ్రీవః షడరిఘ్నః షడాశ్రయః |
షట్కిరీటధరః శ్రీమాన్ షడాధారశ్చ షట్క్రమః || 114 ||

షట్కోణమధ్యనిలయః షండత్వపరిహారకః |
సేనానీః సుభగః స్కందః సురానందః సతాం గతిః || 115 ||

సుబ్రహ్మణ్యః సురాధ్యక్షః సర్వజ్ఞః సర్వదః సుఖీ |
సులభః సిద్ధిదః సౌమ్యః సిద్ధేశః సిద్ధిసాధనః || 116 ||

సిద్ధార్థః సిద్ధసంకల్పః సిద్ధసాధుః సురేశ్వరః |
సుభుజః సర్వదృక్సాక్షీ సుప్రసాదః సనాతనః || 117 ||

సుధాపతిః స్వయంజ్యోతిః స్వయంభూః సర్వతోముఖః |
సమర్థః సత్కృతిః సూక్ష్మః సుఘోషః సుఖదః సుహృత్ || 118 ||

సుప్రసన్నః సురశ్రేష్ఠః సుశీలః సత్యసాధకః |
సంభావ్యః సుమనాః సేవ్యః సకలాగమపారగః || 119 ||

సువ్యక్తః సచ్చిదానందః సువీరః సుజనాశ్రయః |
సర్వలక్షణసంపన్నః సత్యధర్మపరాయణః || 120 ||

సర్వదేవమయః సత్యః సదా మృష్టాన్నదాయకః |
సుధాపీ సుమతిః సత్యః సర్వవిఘ్నవినాశనః || 121 ||

సర్వదుఃఖప్రశమనః సుకుమారః సులోచనః |
సుగ్రీవః సుధృతిః సారః సురారాధ్యః సువిక్రమః || 122 ||

సురారిఘ్నః స్వర్ణవర్ణః సర్పరాజః సదా శుచిః |
సప్తార్చిర్భూః సురవరః సర్వాయుధవిశారదః || 123 ||

హస్తిచర్మాంబరసుతో హస్తివాహనసేవితః |
హస్తచిత్రాయుధధరో హృతాఘో హసితాననః || 124 ||

హేమభూషో హరిద్వర్ణో హృష్టిదో హృష్టివర్ధనః |
హేమాద్రిభిద్ధంసరూపో హుంకారహతకిల్బిషః || 125 ||

హిమాద్రిజాతాతనుజో హరికేశో హిరణ్మయః |
హృద్యో హృష్టో హరిసఖో హంసో హంసగతిర్హవిః || 126 ||

హిరణ్యవర్ణో హితకృద్ధర్షదో హేమభూషణః |
హరప్రియో హితకరో హతపాపో హరోద్భవః || 127 ||

క్షేమదః క్షేమకృత్క్షేమ్యః క్షేత్రజ్ఞః క్షామవర్జితః |
క్షేత్రపాలః క్షమాధారః క్షేమక్షేత్రః క్షమాకరః || 128 ||

క్షుద్రఘ్నః క్షాంతిదః క్షేమః క్షితిభూషః క్షమాశ్రయః |
క్షాలితాఘః క్షితిధరః క్షీణసంరక్షణక్షమః || 129 ||

క్షణభంగురసన్నద్ధఘనశోభికపర్దకః |
క్షితిభృన్నాథతనయాముఖపంకజభాస్కరః || 130 ||

క్షతాహితః క్షరః క్షంతా క్షతదోషః క్షమానిధిః |
క్షపితాఖిలసంతాపః క్షపానాథసమాననః || 131 ||

ఉత్తర న్యాసః |
కరన్యాసః –
ఓం శం ఓంకారస్వరూపాయ ఓజోధరాయ ఓజస్వినే సుహృదయాయ హృష్టచిత్తాత్మనే భాస్వరరూపాయ అంగుష్ఠాభ్యాం నమః |
ఓం రం షట్కోణమధ్యనిలయాయ షట్కిరీటధరాయ శ్రీమతే షడాధారాయ తర్జనీభ్యాం నమః |
ఓం వం షణ్ముఖాయ శరజన్మనే శుభలక్షణాయ శిఖివాహనాయ మధ్యమాభ్యాం నమః |
ఓం ణం కృశానుసంభవాయ కవచినే కుక్కుటధ్వజాయ అనామికాభ్యాం నమః |
ఓం భం కందర్పకోటిదీప్యమానాయ ద్విషడ్బాహవే ద్వాదశాక్షాయ కనిష్ఠికాభ్యాం నమః |
ఓం వం ఖేటధరాయ ఖడ్గినే శక్తిహస్తాయ కరతలకరపృష్ఠాభ్యాం నమః |

హృదయాదిన్యాసః –
ఓం శం ఓంకారస్వరూపాయ ఓజోధరాయ ఓజస్వినే సుహృదయాయ హృష్టచిత్తాత్మనే భాస్వరరూపాయ హృదయాయ నమః |
ఓం రం షట్కోణమధ్యనిలయాయ షట్కిరీటధరాయ శ్రీమతే షడాధారాయ శిరసే స్వాహా |
ఓం వం షణ్ముఖాయ శరజన్మనే శుభలక్షణాయ శిఖివాహనాయ శిఖాయై వషట్ |
ఓం ణం కృశానుసంభవాయ కవచినే కుక్కుటధ్వజాయ కవచాయ హుం |
ఓం భం కందర్పకోటిదీప్యమానాయ ద్విషడ్బాహవే ద్వాదశాక్షాయ నేత్రత్రయాయ వౌషట్ |స్తోత్రం

ధ్యానం |
శాంతం పద్మాసనస్థం శశిధరముకుటం పంచవక్త్రం త్రినేత్రం
శూలం వజ్రం చ ఖడ్గం పరశుమభయదం దక్షభాగే వహంతం |
నాగం పాశం చ ఘంటాం ప్రళయహుతవహం సాంకుశం వామభాగే
నానాలంకారయుక్తం స్ఫటికమణినిభం పార్వతీశం నమామి ||

స్తోత్రం |
ఓం స్థిరః స్థాణుః ప్రభుర్భీమః ప్రవరో వరదో వరః |
సర్వాత్మా సర్వవిఖ్యాతః సర్వః సర్వకరో భవః || 1 ||

జటీ చర్మీ శిఖండీ చ సర్వాంగః సర్వభావనః |
హరశ్చ హరిణాక్షశ్చ సర్వభూతహరః ప్రభుః || 2 ||

ప్రవృత్తిశ్చ నివృత్తిశ్చ నియతః శాశ్వతో ధ్రువః |
శ్మశానవాసీ భగవాన్ ఖచరో గోచరోఽర్దనః || 3 ||

అభివాద్యో మహాకర్మా తపస్వీ భూతభావనః |
ఉన్మత్తవేషప్రచ్ఛన్నః సర్వలోకప్రజాపతిః || 4 ||

మహారూపో మహాకాయో వృషరూపో మహాయశాః |
మహాత్మా సర్వభూతాత్మా విశ్వరూపో మహాహనుః || 5 ||

లోకపాలోఽంతర్హితాత్మా ప్రసాదో హయగర్దభిః |
పవిత్రం చ మహాంశ్చైవ నియమో నియమాశ్రితః || 6 ||

సర్వకర్మా స్వయంభూత ఆదిరాదికరో నిధిః |
సహస్రాక్షో విశాలాక్షః సోమో నక్షత్రసాధకః || 7 ||

చంద్రః సూర్యః శనిః కేతుర్గ్రహో గ్రహపతిర్వరః |
అత్రిరత్ర్యా నమస్కర్తా మృగబాణార్పణోఽనఘః || 8 || [ఆద్యంతలయకర్తా చ]

మహాతపా ఘోరతపా అదీనో దీనసాధకః |
సంవత్సరకరో మంత్రః ప్రమాణం పరమం తపః || 9 ||

యోగీ యోజ్యో మహాబీజో మహారేతా మహాబలః |
సువర్ణరేతాః సర్వజ్ఞః సుబీజో బీజవాహనః || 10 ||

దశబాహుస్త్వనిమిషో నీలకంఠ ఉమాపతిః |
విశ్వరూపః స్వయం శ్రేష్ఠో బలవీరో బలో గణః || 11 ||

గణకర్తా గణపతిర్దిగ్వాసాః కామ ఏవ చ |
మంత్రవిత్పరమో మంత్రః సర్వభావకరో హరః || 12 ||

కమండలుధరో ధన్వీ బాణహస్తః కపాలవాన్ |
అశనీ శతఘ్నీ ఖడ్గీ పట్టిశీ చాయుధీ మహాన్ || 13 ||

స్రువహస్తః సురూపశ్చ తేజస్తేజస్కరో నిధిః |
ఉష్ణీషీ చ సువక్త్రశ్చ ఉదగ్రో వినతస్తథా || 14 ||

దీర్ఘశ్చ హరికేశశ్చ సుతీర్థః కృష్ణ ఏవ చ |
సృగాలరూపః సిద్ధార్థో ముండః సర్వశుభంకరః || 15 ||

అజశ్చ బహురూపశ్చ గంధధారీ కపర్ద్యపి |
ఊర్ధ్వరేతా ఊర్ధ్వలింగ ఊర్ధ్వశాయీ నభఃస్థలః || 16 ||

త్రిజటీ చీరవాసాశ్చ రుద్రః సేనాపతిర్విభుః |
అహశ్చరో నక్తంచరస్తిగ్మమన్యుః సువర్చసః || 17 ||

గజహా దైత్యహా కాలో లోకధాతా గుణాకరః |
సింహశార్దూలరూపశ్చ ఆర్ద్రచర్మాంబరావృతః || 18 ||

కాలయోగీ మహానాదః సర్వకామశ్చతుష్పథః |
నిశాచరః ప్రేతచారీ భూతచారీ మహేశ్వరః || 19 ||

బహుభూతో బహుధరః స్వర్భానురమితో గతిః |
నృత్యప్రియో నిత్యనర్తో నర్తకః సర్వలాలసః || 20 ||

ఘోరో మహాతపాః పాశో నిత్యో గిరిరుహో నభః |
సహస్రహస్తో విజయో వ్యవసాయో హ్యతంద్రితః || 21 ||

అధర్షణో ధర్షణాత్మా యజ్ఞహా కామనాశకః | [మర్ష]
దక్షయాగాపహారీ చ సుసహో మధ్యమస్తథా || 22 ||

తేజోపహారీ బలహా ముదితోఽర్థోఽజితోఽవరః |
గంభీరఘోషో గంభీరో గంభీరబలవాహనః || 23 ||

న్యగ్రోధరూపో న్యగ్రోధో వృక్షకర్ణస్థితిర్విభుః |
సుతీక్ష్ణదశనశ్చైవ మహాకాయో మహాననః || 24 ||

విష్వక్సేనో హరిర్యజ్ఞః సంయుగాపీడవాహనః |
తీక్ష్ణతాపశ్చ హర్యశ్వః సహాయః కర్మకాలవిత్ || 25 ||

విష్ణుప్రసాదితో యజ్ఞః సముద్రో బడబాముఖః |
హుతాశనసహాయశ్చ ప్రశాంతాత్మా హుతాశనః || 26 ||

ఉగ్రతేజా మహాతేజా జన్యో విజయకాలవిత్ |
జ్యోతిషామయనం సిద్ధిః సర్వవిగ్రహ ఏవ చ || 27 ||

శిఖీ ముండీ జటీ జ్వాలీ మూర్తిజో మూర్ధగో బలీ |
వేణవీ పణవీ తాలీ ఖలీ కాలకటంకటః || 28 ||

నక్షత్రవిగ్రహమతిర్గుణబుద్ధిర్లయోఽగమః |
ప్రజాపతిర్విశ్వబాహుర్విభాగః సర్వగోఽముఖః || 29 ||

విమోచనః సుసరణో హిరణ్యకవచోద్భవః |
మేఢ్రజో బలచారీ చ మహీచారీ స్రుతస్తథా || 30 || [మేఘజో]

సర్వతూర్యనినాదీ చ సర్వాతోద్యపరిగ్రహః |
వ్యాలరూపో గుహావాసీ గుహో మాలీ తరంగవిత్ || 31 ||

త్రిదశస్త్రికాలధృక్కర్మసర్వబంధవిమోచనః |
బంధనస్త్వసురేంద్రాణాం యుధిశత్రువినాశనః || 32 ||

సాంఖ్యప్రసాదో దుర్వాసాః సర్వసాధునిషేవితః |
ప్రస్కందనో విభాగజ్ఞో అతుల్యో యజ్ఞభాగవిత్ || 33 ||

సర్వవాసః సర్వచారీ దుర్వాసా వాసవోఽమరః |
హైమో హేమకరోఽయజ్ఞః సర్వధారీ ధరోత్తమః || 34 || [యజ్ఞః]

లోహితాక్షో మహాక్షశ్చ విజయాక్షో విశారదః |
సంగ్రహో నిగ్రహః కర్తా సర్పచీరనివాసనః || 35 ||

ముఖ్యోఽముఖ్యశ్చ దేహశ్చ కాహలిః సర్వకామదః |
సర్వకాలప్రసాదశ్చ సుబలో బలరూపధృత్ || 36 ||

సర్వకామవరశ్చైవ సర్వదః సర్వతోముఖః |
ఆకాశనిర్విరూపశ్చ నిపాతీ హ్యవశః ఖగః || 37 ||

రౌద్రరూపోఽంశురాదిత్యో బహురశ్మిః సువర్చసీ |
వసువేగో మహావేగో మనోవేగో నిశాచరః || 38 ||

సర్వవాసీ శ్రియావాసీ ఉపదేశకరోఽకరః |
మునిరాత్మనిరాలోకః సంభగ్నశ్చ సహస్రదః || 39 ||

పక్షీ చ పక్షరూపశ్చ అతిదీప్తో విశాం పతిః |
ఉన్మాదో మదనః కామో హ్యశ్వత్థోఽర్థకరో యశః || 40 ||

వామదేవశ్చ వామశ్చ ప్రాగ్దక్షిణశ్చ వామనః |
సిద్ధయోగీ మహర్షిశ్చ సిద్ధార్థః సిద్ధసాధకః || 41 ||

భిక్షుశ్చ భిక్షురూపశ్చ విపణో మృదురవ్యయః |
మహాసేనో విశాఖశ్చ షష్టిభాగో గవాం పతిః || 42 ||

వజ్రహస్తశ్చ విష్కంభీ చమూస్తంభన ఏవ చ |
వృత్తావృత్తకరస్తాలో మధుర్మధుకలోచనః || 43 ||

వాచస్పత్యో వాజసనో నిత్యమాశ్రమపూజితః | [నిత్యమాశ్రితపూజితః]
బ్రహ్మచారీ లోకచారీ సర్వచారీ విచారవిత్ || 44 ||

ఈశాన ఈశ్వరః కాలో నిశాచారీ పినాకభృత్ |
నిమిత్తస్థో నిమిత్తం చ నందిర్నందికరో హరిః || 45 ||

నందీశ్వరశ్చ నందీ చ నందనో నందివర్ధనః |
భగహారీ నిహంతా చ కాలో బ్రహ్మా పితామహః || 46 ||

చతుర్ముఖో మహాలింగశ్చారులింగస్తథైవ చ |
లింగాధ్యక్షః సురాధ్యక్షో యోగాధ్యక్షో యుగావహః || 47 ||

బీజాధ్యక్షో బీజకర్తా అధ్యాత్మానుగతో బలః |
ఇతిహాసః సకల్పశ్చ గౌతమోఽథ నిశాకరః || 48 ||

దంభో హ్యదంభో వైదంభో వశ్యో వశకరః కలిః |
లోకకర్తా పశుపతిర్మహాకర్తా హ్యనౌషధః || 49 ||

అక్షరం పరమం బ్రహ్మ బలవచ్ఛక్ర ఏవ చ |
నీతిర్హ్యనీతిః శుద్ధాత్మా శుద్ధో మాన్యో గతాగతః || 50 ||

బహుప్రసాదః సుస్వప్నో దర్పణోఽథ త్వమిత్రజిత్ |
వేదకారో మంత్రకారో విద్వాన్ సమరమర్దనః || 51 ||

మహామేఘనివాసీ చ మహాఘోరో వశీకరః |
అగ్నిజ్వాలో మహాజ్వాలో అతిధూమ్రో హుతో హవిః || 52 ||

వృషణః శంకరో నిత్యవర్చస్వీ ధూమకేతనః |
నీలస్తథాంగలుబ్ధశ్చ శోభనో నిరవగ్రహః || 53 ||

స్వస్తిదః స్వస్తిభావశ్చ భాగీ భాగకరో లఘుః |
ఉత్సంగశ్చ మహాంగశ్చ మహాగర్భపరాయణః || 54 ||

కృష్ణవర్ణః సువర్ణశ్చ ఇంద్రియం సర్వదేహినాం |
మహాపాదో మహాహస్తో మహాకాయో మహాయశాః || 55 ||

మహామూర్ధా మహామాత్రో మహానేత్రో నిశాలయః |
మహాంతకో మహాకర్ణో మహోష్ఠశ్చ మహాహనుః || 56 ||

మహానాసో మహాకంబుర్మహాగ్రీవః శ్మశానభాక్ |
మహావక్షా మహోరస్కో హ్యంతరాత్మా మృగాలయః || 57 ||

లంబనో లంబితోష్ఠశ్చ మహామాయః పయోనిధిః |
మహాదంతో మహాదంష్ట్రో మహాజిహ్వో మహాముఖః || 58 ||

మహానఖో మహారోమా మహాకేశో మహాజటః |
ప్రసన్నశ్చ ప్రసాదశ్చ ప్రత్యయో గిరిసాధనః || 59 ||

స్నేహనోఽస్నేహనశ్చైవ అజితశ్చ మహామునిః |
వృక్షాకారో వృక్షకేతురనలో వాయువాహనః || 60 ||

గండలీ మేరుధామా చ దేవాధిపతిరేవ చ |
అథర్వశీర్షః సామాస్య ఋక్సహస్రామితేక్షణః || 61 ||

యజుః పాదభుజో గుహ్యః ప్రకాశో జంగమస్తథా |
అమోఘార్థః ప్రసాదశ్చ అభిగమ్యః సుదర్శనః || 62 ||

ఉపకారః ప్రియః సర్వః కనకః కాంచనచ్ఛవిః |
నాభిర్నందికరో భావః పుష్కరస్థపతిః స్థిరః || 63 ||

ద్వాదశస్త్రాసనశ్చాద్యో యజ్ఞో యజ్ఞసమాహితః |
నక్తం కలిశ్చ కాలశ్చ మకరః కాలపూజితః || 64 ||

సగణో గణకారశ్చ భూతవాహనసారథిః |
భస్మశయో భస్మగోప్తా భస్మభూతస్తరుర్గణః || 65 ||

లోకపాలస్తథాఽలోకో మహాత్మా సర్వపూజితః |
శుక్లస్త్రిశుక్లః సంపన్నః శుచిర్భూతనిషేవితః || 66 ||

ఆశ్రమస్థః క్రియావస్థో విశ్వకర్మమతిర్వరః |
విశాలశాఖస్తామ్రోష్ఠో హ్యంబుజాలః సునిశ్చలః || 67 ||

కపిలః కపిశః శుక్ల ఆయుశ్చైవ పరోఽపరః |
గంధర్వో హ్యదితిస్తార్క్ష్యః సువిజ్ఞేయః సుశారదః || 68 ||

పరశ్వధాయుధో దేవో హ్యనుకారీ సుబాంధవః |
తుంబవీణో మహాక్రోధ ఊర్ధ్వరేతా జలేశయః || 69 ||

ఉగ్రో వంశకరో వంశో వంశనాదో హ్యనిందితః |
సర్వాంగరూపో మాయావీ సుహృదో హ్యనిలోఽనలః || 70 ||

బంధనో బంధకర్తా చ సుబంధనవిమోచనః |
స యజ్ఞారిః స కామారిర్మహాదంష్ట్రో మహాయుధః || 71 ||

బహుధా నిందితః శర్వః శంకరః శంకరోఽధనః |
అమరేశో మహాదేవో విశ్వదేవః సురారిహా || 72 ||

అహిర్బుధ్న్యోఽనిలాభశ్చ చేకితానో హవిస్తథా | [హరి]
అజైకపాచ్చ కాపాలీ త్రిశంకురజితః శివః || 73 ||

ధన్వంతరిర్ధూమకేతుః స్కందో వైశ్రవణస్తథా |
ధాతా శక్రశ్చ విష్ణుశ్చ మిత్రస్త్వష్టా ధ్రువో ధరః || 74 ||

ప్రభావః సర్వగో వాయురర్యమా సవితా రవిః |
ఉషంగుశ్చ విధాతా చ మాంధాతా భూతభావనః || 75 ||

విభుర్వర్ణవిభావీ చ సర్వకామగుణావహః |
పద్మనాభో మహాగర్భశ్చంద్రవక్త్రోఽనిలోఽనలః || 76 ||

బలవాంశ్చోపశాంతశ్చ పురాణః పుణ్యచంచురీ |
కురుకర్తా కురువాసీ కురుభూతో గుణౌషధః || 77 ||

సర్వాశయో దర్భచారీ సర్వేషాం ప్రాణినాం పతిః |
దేవదేవః సుఖాసక్తః సదసత్సర్వరత్నవిత్ || 78 ||

కైలాసగిరివాసీ చ హిమవద్గిరిసంశ్రయః |
కూలహారీ కూలకర్తా బహువిద్యో బహుప్రదః || 79 ||

వణిజో వర్ధకీ వృక్షో వకులశ్చందనశ్ఛదః |
సారగ్రీవో మహాజత్రురలోలశ్చ మహౌషధః || 80 ||

సిద్ధార్థకారీ సిద్ధార్థశ్ఛందోవ్యాకరణోత్తరః |
సింహనాదః సింహదంష్ట్రః సింహగః సింహవాహనః || 81 ||

ప్రభావాత్మా జగత్కాలస్థాలో లోకహితస్తరుః |
సారంగో నవచక్రాంగః కేతుమాలీ సభావనః || 82 ||

భూతాలయో భూతపతిరహోరాత్రమనిందితః || 83 ||

వాహితా సర్వభూతానాం నిలయశ్చ విభుర్భవః |
అమోఘః సంయతో హ్యశ్వో భోజనః ప్రాణధారణః || 84 ||

ధృతిమాన్ మతిమాన్ దక్షః సత్కృతశ్చ యుగాధిపః |
గోపాలిర్గోపతిర్గ్రామో గోచర్మవసనో హరిః || 85 ||

హిరణ్యబాహుశ్చ తథా గుహాపాలః ప్రవేశినాం |
ప్రకృష్టారిర్మహాహర్షో జితకామో జితేంద్రియః || 86 ||

గాంధారశ్చ సువాసశ్చ తపఃసక్తో రతిర్నరః |
మహాగీతో మహానృత్యో హ్యప్సరోగణసేవితః || 87 ||

మహాకేతుర్మహాధాతుర్నైకసానుచరశ్చలః |
ఆవేదనీయ ఆదేశః సర్వగంధసుఖావహః || 88 ||

తోరణస్తారణో వాతః పరిధీ పతిఖేచరః |
సంయోగో వర్ధనో వృద్ధో అతివృద్ధో గుణాధికః || 89 ||

నిత్య ఆత్మసహాయశ్చ దేవాసురపతిః పతిః |
యుక్తశ్చ యుక్తబాహుశ్చ దేవో దివిసుపర్వణః || 90 ||

ఆషాఢశ్చ సుషాఢశ్చ ధ్రువోఽథ హరిణో హరః |
వపురావర్తమానేభ్యో వసుశ్రేష్ఠో మహాపథః || 91 ||

శిరోహారీ విమర్శశ్చ సర్వలక్షణలక్షితః |
అక్షశ్చ రథయోగీ చ సర్వయోగీ మహాబలః || 92 ||

సమామ్నాయోఽసమామ్నాయస్తీర్థదేవో మహారథః |
నిర్జీవో జీవనో మంత్రః శుభాక్షో బహుకర్కశః || 93 ||

రత్నప్రభూతో రక్తాంగో మహార్ణవనిపానవిత్ | [రత్నాంగో]
మూలం విశాలో హ్యమృతో వ్యక్తావ్యక్తస్తపోనిధిః || 94 ||

ఆరోహణోఽధిరోహశ్చ శీలధారీ మహాయశాః |
సేనాకల్పో మహాకల్పో యోగో యుగకరో హరిః || 95 || [యోగకరో]

యుగరూపో మహారూపో మహానాగహనో వధః |
న్యాయనిర్వపణః పాదః పండితో హ్యచలోపమః || 96 ||

బహుమాలో మహామాలః శశీ హరసులోచనః |
విస్తారో లవణః కూపస్త్రియుగః సఫలోదయః || 97 ||

త్రిలోచనో విషణ్ణాంగో మణివిద్ధో జటాధరః |
బిందుర్విసర్గః సుముఖః శరః సర్వాయుధః సహః || 98 ||

నివేదనః సుఖాజాతః సుగంధారో మహాధనుః |
గంధపాలీ చ భగవానుత్థానః సర్వకర్మణాం || 99 ||

మంథానో బహులో వాయుః సకలః సర్వలోచనః |
తలస్తాలః కరస్థాలీ ఊర్ధ్వసంహననో మహాన్ || 100 ||

ఛత్రం సుచ్ఛత్రో విఖ్యాతో లోకః సర్వాశ్రయః క్రమః |
ముండో విరూపో వికృతో దండీ కుండీ వికుర్వణః || 101 ||

హర్యక్షః కకుభో వజ్రీ శతజిహ్వః సహస్రపాత్ |
సహస్రమూర్ధా దేవేంద్రః సర్వదేవమయో గురుః || 102 ||

సహస్రబాహుః సర్వాంగః శరణ్యః సర్వలోకకృత్ |
పవిత్రం త్రికకున్మంత్రః కనిష్ఠః కృష్ణపింగళః || 103 ||

బ్రహ్మదండవినిర్మాతా శతఘ్నీపాశశక్తిమాన్ |
పద్మగర్భో మహాగర్భో బ్రహ్మగర్భో జలోద్భవః || 104 ||

గభస్తిర్బ్రహ్మకృద్బ్రహ్మీ బ్రహ్మవిద్బ్రాహ్మణో గతిః |
అనంతరూపో నైకాత్మా తిగ్మతేజాః స్వయంభువః || 105 ||

ఊర్ధ్వగాత్మా పశుపతిర్వాతరంహా మనోజవః |
చందనీ పద్మనాలాగ్రః సురభ్యుత్తరణో నరః || 106 ||

కర్ణికారమహాస్రగ్వీ నీలమౌళిః పినాకధృత్ |
ఉమాపతిరుమాకాంతో జాహ్నవీధృదుమాధవః || 107 ||

వరో వరాహో వరదో వరేణ్యః సుమహాస్వనః |
మహాప్రసాదో దమనః శత్రుహా శ్వేతపింగళః || 108 ||

పీతాత్మా పరమాత్మా చ ప్రయతాత్మా ప్రధానధృత్ | [ప్రీతాత్మా]
సర్వపార్శ్వముఖస్త్ర్యక్షో ధర్మసాధారణో వరః || 109 ||

చరాచరాత్మా సూక్ష్మాత్మా అమృతో గోవృషేశ్వరః |
సాధ్యర్షిర్వసురాదిత్యో వివస్వాన్సవితామృతః || 110 ||

వ్యాసః సర్గః సుసంక్షేపో విస్తరః పర్యయో నరః |
ఋతుః సంవత్సరో మాసః పక్షః సంఖ్యాసమాపనః || 111 ||

కళా కాష్ఠా లవా మాత్రా ముహూర్తాహః క్షపాః క్షణాః |
విశ్వక్షేత్రం ప్రజాబీజం లింగమాద్యస్తు నిర్గమః || 112 ||

సదసద్వ్యక్తమవ్యక్తం పితా మాతా పితామహః |
స్వర్గద్వారం ప్రజాద్వారం మోక్షద్వారం త్రివిష్టపం || 113 ||

నిర్వాణం హ్లాదనశ్చైవ బ్రహ్మలోకః పరా గతిః |
దేవాసురవినిర్మాతా దేవాసురపరాయణః || 114 ||

దేవాసురగురుర్దేవో దేవాసురనమస్కృతః |
దేవాసురమహామాత్రో దేవాసురగణాశ్రయః || 115 ||

దేవాసురగణాధ్యక్షో దేవాసురగణాగ్రణీః |
దేవాతిదేవో దేవర్షిర్దేవాసురవరప్రదః || 116 || [దేవాది]

దేవాసురేశ్వరో విశ్వో దేవాసురమహేశ్వరః |
సర్వదేవమయోఽచింత్యో దేవతాత్మాఽఽత్మసంభవః || 117 ||

ఉద్భిత్త్రివిక్రమో వైద్యో విరజో నీరజోఽమరః |
ఈడ్యో హస్తీశ్వరో వ్యాఘ్రో దేవసింహో నరర్షభః || 118 ||

విబుధోఽగ్రవరః సూక్ష్మః సర్వదేవస్తపోమయః |
సుయుక్తః శోభనో వజ్రీ ప్రాసానాం ప్రభవోఽవ్యయః || 119 ||

గుహః కాంతో నిజః సర్గః పవిత్రం సర్వపావనః |
శృంగీ శృంగప్రియో బభ్రూ రాజరాజో నిరామయః || 120 ||

అభిరామః సురగణో విరామః సర్వసాధనః |
లలాటాక్షో విశ్వదేవో హరిణో బ్రహ్మవర్చసః || 121 ||

స్థావరాణాం పతిశ్చైవ నియమేంద్రియవర్ధనః |
సిద్ధార్థః సిద్ధభూతార్థోఽచింత్యః సత్యవ్రతః శుచిః || 122 ||

వ్రతాధిపః పరం బ్రహ్మ భక్తానాం పరమా గతిః | [భక్తానుగ్రహకారకః]
విముక్తో ముక్తతేజాశ్చ శ్రీమాన్ శ్రీవర్ధనో జగత్ || 123 ||
ఓం వం ఖేటధరాయ ఖడ్గినే శక్తిహస్తాయ అస్త్రాయ ఫట్ |
భూర్భువస్సువరోమితి దిగ్విమోకః |

ఫలశ్రుతి |
ఇతి నామ్నాం సహస్రాణి షణ్ముఖస్య చ నారద |
యః పఠేచ్ఛృణుయాద్వాపి భక్తియుక్తేన చేతసా || 1 ||

స సద్యో ముచ్యతే పాపైర్మనోవాక్కాయసంభవైః |
ఆయుర్వృద్ధికరం పుంసాం స్థైర్యవీర్యవివర్ధనం || 2 ||

వాక్యేనైకేన వక్ష్యామి వాంఛితార్థం ప్రయచ్ఛతి |
తస్మాత్సర్వాత్మనా బ్రహ్మన్నియమేన జపేత్సుధీః || 3 ||

ఇతి స్కందపురాణే ఈశ్వరప్రోక్తే బ్రహ్మనారదసంవాదే శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య సహస్రనామ స్తోత్రం |

Image
Sri Shiva Sahasranama Stotram
Display Title
శ్రీ శివ సహస్రనామ స్తోత్రం
Meta Title
Sri Shiva Sahasranama Stotram with Telugu Lyrics
Deva Categories