Ashtakam

Sri Varahi Nigraha Ashtakam

Submitted by subhash on Sat, 05/20/2023 - 11:37

దేవి క్రోడముఖి త్వదంఘ్రికమలద్వంద్వానురక్తాత్మనే
మహ్యం ద్రుహ్యతి యో మహేశి మనసా కాయేన వాచా నరః |
తస్యాశు త్వదయోగ్రనిష్ఠురహలాఘాతప్రభూతవ్యథా-
-పర్యస్యన్మనసో భవంతు వపుషః ప్రాణాః ప్రయాణోన్ముఖాః || ౧ ||

దేవి త్వత్పదపద్మభక్తివిభవప్రక్షీణదుష్కర్మణి
ప్రాదుర్భూతనృశంసభావమలినాం వృత్తిం విధత్తే మయి |
యో దేహీ భువనే తదీయహృదయాన్నిర్గత్వరైర్లోహితైః
సద్యః పూరయసే కరాబ్జచషకం వాంఛాఫలైర్మామపి || 2 ||

Sri Varahi Anugraha Ashtakam

Submitted by subhash on Sat, 05/20/2023 - 11:41

ఈశ్వర ఉవాచ |
మాతర్జగద్రచననాటకసూత్రధార-
-స్త్వద్రూపమాకలయితుం పరమార్థతోఽయమ్ |
ఈశోఽప్యమీశ్వరపదం సముపైతి తాదృక్
కోఽన్యః స్తవం కిమివ తావకమాదధాతు || 1 ||

నామాని కింతు గృణతస్తవ లోకతుండే
నాడంబరం స్పృశతి దండధరస్య దండః |
యల్లేశలంబితభవాంబునిధిర్యతోఽయత్
త్వన్నామసంస్మృతిరియం న నునః స్తుతిస్తే || 2 ||

త్వచ్చింతనాదరసముల్లసదప్రమేయా-
-ఽఽనందోదయాత్సముదితః స్ఫుటరోమహర్షః |
మాతర్నమామి సుదినాని సదేత్యముం త్వా-
-మభ్యర్థయేఽర్థమితి పూరయతాద్దయాలో || 3 ||

Sri Arunachala Ashtakam

Submitted by subhash on Wed, 05/24/2023 - 18:35

శ్రీ  అరుణాచలాష్టకమ్

దర్శనాదభ్రసదసి జననాత్కమలాలయే |
కాశ్యాం తు మరణాన్ముక్తిః స్మరణాదరుణాచలే || 1 ||

కరుణాపూరితాపాంగం శరణాగతవత్సలమ్ |
తరుణేందుజటామౌలిం స్మరణాదరుణాచలమ్ || 2 ||

సమస్తజగదాధారం సచ్చిదానందవిగ్రహమ్ |
సహస్రరథసోపేతం స్మరణాదరుణాచలమ్ || 3 ||

కాంచనప్రతిమాభాసం వాంఛితార్థఫలప్రదమ్ |
మాం చ రక్ష సురాధ్యక్షం స్మరణాదరుణాచలమ్ || 4 ||

బద్ధచంద్రజటాజూటమర్ధనారీకలేబరమ్ |
వర్ధమానదయాంభోధిం స్మరణాదరుణాచలమ్ || 5 ||

కాంచనప్రతిమాభాసం సూర్యకోటిసమప్రభమ్ |
బద్ధవ్యాఘ్రపురీధ్యానం స్మరణాదరుణాచలమ్ || 6 ||

Sri Kiratha Ashtakam

Submitted by subhash on Fri, 12/10/2021 - 13:20

శ్రీ కిరాతాష్టకం
 
ఓం అస్య శ్రీకిరాతశస్తుర్మహామంత్రస్య రేమంత ఋషిః దేవీ గాయత్రీ ఛందః శ్రీ కిరాత శాస్తా దేవతా, హ్రాం బీజం, హ్రీం శక్తిః, హ్రూం కీలకం, శ్రీ కిరాత శస్తు ప్రసాద సిద్ధ్యర్థే జపే వినియోగః |

కరన్యాసః
ఓం హ్రాం అంగుష్ఠాభ్యాం నమః |
ఓం హ్రీం తర్జనీభ్యాం నమః |
ఓం హ్రూం మధ్యమాభ్యాం నమః |
ఓం హ్రైం అనామికాభ్యాం నమః |
ఓం హ్రౌం కనిష్ఠికాభ్యాం నమః |
ఓం హ్రః కరతల కరపృష్ఠాభ్యాం నమః |

Kalabhairava Ashtakam 

Submitted by subhash on Fri, 12/10/2021 - 14:01

కాలభైరవాష్టకం

దేవరాజ సేవ్యమాన పావనాంఘ్రి పంకజం
వ్యాళయజ్ఞ సూత్రమిందు శేఖరం కృపాకరమ్ |
నారదాది యోగిబృంద వందితం దిగంబరం
కాశికాపురాధినాథ కాలభైరవం భజే || 1 ||

భానుకోటి భాస్వరం భవబ్ధితారకం పరం
నీలకంఠ మీప్సితార్ధ దాయకం త్రిలోచనమ్ |
కాలకాల మంబుజాక్ష మస్తశూన్య మక్షరం
కాశికాపురాధినాథ కాలభైరవం భజే || 2 ||

శూలటంక పాశదండ పాణిమాది కారణం
శ్యామకాయ మాదిదేవ మక్షరం నిరామయమ్ |
భీమవిక్రమం ప్రభుం విచిత్ర తాండవ ప్రియం
కాశికాపురాధినాథ కాలభైరవం భజే || 3 ||